بررسی تحلیلی نقوش گیاهان مقدس و اساطیری دوره ساسانی )درنقش برجسته و گچبری و مهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترا باستان شناسی دوران تاریخی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد آیت اله آملی ،آمل،ایران.

چکیده

در دوره ساسانی آثار هنری بیشماری خلق شده است که از جمله نقوش گیاهان مقدس و اساطیری می باشد که مساله پژوهش دسته بندی کردن این
نقوش و پی بردن به مفاهیم نمادین و اسطوره ای هر کدام می باشد و هدف مقاله بررسی تعدد نقوش گیاهی به کار رفته در روی این آثار به همراه
مفاهیم آنها در این دوره می باشد. تمامی این نقوش به صورت روش تطبیقی-تحلیلی در این آثار انجام شده است که به صورت جدولی دسته بندی
گردیده است که بیانگر آن است که هر کدام از این نقوش در کدام آثار وجود دارد و همچنین مفاهیم نمادین و اسطوره ای این نقوش در دوره ساسانی
بدست آمده است. نتیجه این است که: گیاهان و تقدس آن
ها، ماندگاری ،جاودانی، قداست، شکوه و ویژگیهای مافوق طبیعی شخصیتهای
اسطوره
ای و مذهبی را متجلی می کنند وگُل نمادی از زیبایی بوده و در دین مزدیسنا، گلهای عطرآگین بسیار مورد توجه بوده است


عنوان مقاله [English]

Analytical and Survey of Mythological and Scared Plants images in Sasanin period (on Relief, Stucco and Seal

نویسنده [English]

  • nafiseh sedaghat
PhD in Historical Archeology, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Unit, Amol, Iran. Assistant Professor
چکیده [English]

In the Sassani period, numerous works of art have been created, including those of holy and mythological plants Which is the research topic of categorizing these motifs and understanding the symbolic and mythical concepts of each one .The aim of this article is to study the plurality of plant designs used in these works, along with their concepts in this period. All these motifs have been done in a comparative-analytical manner in these works, which are grouped in tabular form. Which indicates that each of these motifs is in what works, as well as the symbolic and mythological concepts of these motifs in the Sassanid era. The result is that: plants and their sanctity, eternal, eternal, sacred, glorious, and supernatural features evoke the mythical and religious characters. And the flower is a symbol of beauty and in the religion of Mazdisna, floral flowers have been very much considered.
Keywords: Sasani, plants, reliefes, stuccos  , seal