تاریخ اسلامی شهر سرقسطه )ساراگوسا ( در اندلس بر اساس کتاب تاریخ تحلیلی آندلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.تهران.ایران

2 دانشجوی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلا می دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.قم ایران

چکیده

اندلس اسلامی با مساحتی حدود 570/78کیلومتر در شبه جزیره ایبری در کنار مدیترانه قرار گرفته که مسلمانان در رجب سال 92ق اسپانیا را
تصرف وبر اساس تقسیمات قبلی از زمان رومیان و گوتها آن را به پنج ولایت تقسیم کردند . با ورود دین اسلام اسپانیا به تدریج به وسیله شهر سازی
و معماری اسلامی چهره شهر های اسلامی را پیدا کرد . و مرحله ای از خروج از شهر های جاهلی به شهر اسلامی دراسپانیای دوره اسلامی در آندلس
صورت گرفت . شبه جزیره ایبری نهصد سال شهر سازی و معماری اسلامی را که از ایران به مصر و شام و افریقیه مهاجرت کرد ودر اندلس در ترکیب
با فرهنگ و شهر سازی و معماری گوتی سبک اندلسی دوره اسلامی پدید آمد ، را تجربه کرد .این سبک دارای شخصیت فرهنگی مستقل در حدود
سیصد شهر اندلسی است . تغییرا ت شهری در اسپانیا که با تغییر نام شهر آغاز شد ،به تغییر در ماهیت و زبان و و رفتار و پوشش و خوراک مردم منجر
شد. در شهرهای زیادی از این ولایات آثار تمدن اسلامی اعم از معماری و برخی آداب و رسوم ، در آن نمایان است .معماری ساختمان های تازه ساز
همه به طرز عربی و ساز آواز و در این شهرها بی نهایت شبیه به الحان و آداب عربی است . این پزوهش با هدف معرفی یکی از شهرهای اسپانیای
اسلامی با نام سرقسطه به بررسی موقعیت جغرافیایی و چگونگی حکومت والیان در دوره ملوک الطوایفی خاندان بنی تجیب و بنی هود و بررسی
وضعیت فرهنگی و تمدنی شهر سرقسطه )ساراگوسا( می پردازد .
واژگان کلیدی : سرقسطه ، بنی تجیب ، بنی هود ، آثار تاریخی


عنوان مقاله [English]

The History of Zaragoza in Andalusia regarding"Analytical History of Andalusia" by Shahidi Pak

نویسندگان [English]

  • mohammad reza shahidi pak 1
  • nahid habibi 2
1 Assistant Professor of History, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Student in the history of the culture and civilization of the nations of the Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract
The Islamic Andalusia with an area of around 570.78 kilometers is located in the Iberia Peninsula beside Mediterranean Sea which the Muslims occupied Spain in Rajab (the seventh Arabic lunar month) of 92 (lunar year) and divided it into five regions based on the previous division at the time of Romans and Gutis. By the time of admission of Islamic in Spain, the appearance of the Spain gradually looked like the Islamic cities under the influence of Islamic architecture. Consequently there came stage of ignorant exit of the cities toward Islamic cities in the Andalusia in the Spain of the Islamic Era. The Iberia peninsula experienced nine-hundred years of Islamic architecture which had emigrated to Egypt, Levant, and Africa from Iran and had been combined with Guti architecture and culture in Andalusia captured Andalusia style of the Islamic Era. The style has an independent cultural feature in about 500 cities of Andalusia. According to Shahidi Pak in "Analytical History of Andalusia" the civil changes in Spain beginning with the change of the city, name, led to the changes in the people's nature, language, behavior, food, and wearing. In most of the cities of the five regions the traces of Islamic civilization such as architecture and some traditions are represented in it. The architecture of the newly-built buildings as well as the music and the musical instruments in these cities are extremely similar to the Arabic ones. The current research aims to introduce one of the cities of the Islamic Spain called Zaragoza and to investigates the geographical situation, government and religious in the Feudal families of Banu Tujibii and Banu Hood as well as the cultural and civil situation of Zaragoza based on the works of Shahidi Pak.
Keywords: Zaragoza, Banu Tujibii, Banu Hood, Historical monuments.