سیمای زن مدرن از دیدگاه مجلة راهنمای زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه تاریخ، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
مجلة راهنمای زندگی نخستین مجلة مصور خانوادگی است که به مدیریت خانم ماه طلعت پسیان و صاحب امتیازی آقای حسینقلی مستعان درسالهای 1319 تا1320 خورشیدی هر پانزده روز یک بار در تهران منتشر می­شد. اهمیت بررسی این نشریه از آن است که اواخر دوره رضاشاه و اوایل دوره محمدرضا شاه را پوشش می­دهد و امکان مقایسه تغییرسیاسی در این برهة زمان را در سیاستگزاری فرهنگی این نشریه فراهم می ­نماید. با تثبیت قدرت رضاشاه، روند متجدد ساختن مردم که پیش از این آغاز شده بود، شدت گرفت. مجلة راهنمای زندگی از زمره نشریاتی بود که می­کوشید، در راستای سیاستهای حکومت، اقشار گوناگون زنان را با شیوه های جدید زندگی آشنا سازد. در این پژوهش سعی شده است، مجله راهنمای زندگی در دو وجه ساختاری و محتوایی مورد ارزیابی قرار گیرد، همچنین به این سوال پرداخته شود که، این مجله چگونه زن مدرن را ترسیم و بر کدام مولفه های زنان مدرن تاکید داشته است؟ روش پژوهش مبتنی بر کار کتابخانه­ای و عمدتا بر یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی استوار است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مجلة راهنمای زندگی، از یک سو ظاهر تجدد مآبانه را ترویج، لیکن بنیان های عمیق فکری و اندیشه ورزانه را دنبال نمی کرد و از سوی دیگر مدرنیسم مهار شده را برای جلوگیری از رواج فحشا و فساد در جامعه اشاعه می­داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POSITION OF MODERN WOMEN FROM THE VIEWPOINT OF THE MAGAZINE “RAHNAMAYE ZENDEGI (GUIDANCE TO LIFE)

نویسندگان [English]

  • zarin sharifianpour 1
  • soheila torabi farsani 2
  • alireza Abtahi 1
1 najafAbad branch,islamic azad university, najafabad,iran
2 najafabad branch , islamic azad university, najafabad.iran
چکیده [English]

The magazine “Rahnamaye Zendegi” (Guidance to Life) with Mr. Mostaan
concessionaire and managed by Ms. Pesian was the first pictorial family magazine that
used to be published in Tehran in biweekly basis within to , during Reza
Shah Reign. Investigation into this magazine is of great importance as it covers both
Reza Shah and early Mohammad Reza Shah Reigns that enables comparison of cultural
policy change. The trend of modernizing people started earlier, was intensified by
consolidation of Reza Shah Pahlavi at the top of the power pyramid. “Rahnamaye
Zendegi” was among the magazines that tried to familiarize different classes of women
with new life styles regarding government policies. This research tries to evaluate both
structural and contextual aspects of the aforesaid magazine by dealing with how
modern women were illustrated and what components of modern women were focused.
This research is library-based which mainly stands on an analytical descriptive study.
The results of the present study indicate that “Rahnamaye Zendegi” magazine has only
promoted modernity in appearance rather than profound fundamental ideals and
insights. They also reveal that restrained modernity proposed by the magazine articles
was propagated in order to prevent corruption and depravity in the community