جغرافیای تاریخی و سیاسی ایل کلهر با اسناد به شواهد تاریخی و منابع مکتوب

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ ایران اسلامی، واحد محلات دلنشگاه آزاد اسلامی ،محلات ،ایران

2 دانش آموخته دکترای تاریخ ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

ایل کلهر دارای پیشنیه طولانی در غرب کشور و خصوصاً استان کرمانشاه داشته است. این ایل همواره نقش مهمی را در مناسبات سیاسی و منطقه­ای منطقه حداقل از دوره صفوی تا دوره پهلوی دوم ایفا می­کند. این مسئله اهمیت موضوع را نشان می­دهد و اگر چه پژوهش­های پراکنده­ای در خصوص آداب و رسوم و فرهنگ ایلی، تاریخ و پیشینه آنها نگاشته شده؛ اما تاکنون پژوهش مستقل و مناسبی در مورد جغرافیای تاریخی و سیاسی ایل کلهر و نقش آنها در منطقه غرب ایران نگاشته نشده است. در این راستا مهم­ترین سوال پژوهش این است که ایل کلهر چه نقشی در تاریخ سیاسی و اجتماعی منطقه غرب ایران با توجه به شواهد تاریخی و منابع مکتوب ایفا می­کنند؟ نتایج پژوهش نشان می­دهد که ایل کلهر نقش غیر قابل انکاری در مناسبات سیاسی منطقه غرب ایران در قرون متأخر اسلامی ایفا می­کند. در قرون متأخر اسلامی دولت مرکزی ایران در تعامل با ایلات و عشایر، یک نظامِ تعامل‌پذیر را همواره در پیش می‌گرفت و قدرت‌های برتر و مسلط مرکزی با قدرت‌های محلی و اقوام و گروه‌ها روابط مشخصی برقرار می‌کردند. به عبارتی در این دوران، حکومت مرکزی با همه ترفندها و سیاست‌هایی که برای تثبیت قدرت سیاسی در میان ایل کلهر و عشایر منطقۀ غرب در پیش گرفت، با در پیش گرفتن نوعی تعامل‌پذیری در ارتباط با آنها، بخشی از اختیارات خود را در حوزه محلی کرمانشاه به خود کردها واگذار کرد و به توزیع قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در مقابل دریافت خدمات محلی آنها پرداخت.

عنوان مقاله [English]

The tribe of Kalhor's historical and political geography with predication to historical instances and written sources

نویسندگان [English]

  • AMIR TEYMOUR RAFIEI 1
  • Khadijah Abbasi Ghor Khorram 2
1 Assistant Professor of Islamic History,Mahallat BRANCH, Islamic Azad University, , Mahallat, Iran
2 Ph.D. in History, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

(issue) and through (however) dispersed researches has written about tribal traditions and culture and their history and record ; But until now hasn’t written independent and proper (suitable) research about the tribe of Kalhor's historical and political geography and their role in west of iran. Therefore it is the most important question of research that the tribe of Kalhor what (whether) plays role in political and social history of west of iran by reference historical instances and written sources? The results of research shows that the tribe of Kalhor plays undeniable role in political reactions of west of iran in recent islamic centuries. In recent islamic centuries always, central state of iran was pursuing a reactionable system , because of reaction to tribes and superior and dominant central power were establishing specific relation with local powers and other tribes and groups. In other words in this period, central government pursued all of tricks and diplomacies that were for stabilization of political power between tribe of Kalhor and tribes in west; it did give (concede) a part of it's authorities in local district of Kermanshah to Kords because of pursuing a type of reactionably in related to them and did distribution of political, economic, military power because of receipt of their local duties (services).