منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یارگروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ،بجنورد،ایران

2 استاد یار گروه تاریخ بجنورددانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

منابع درآمد و محل هزینه های دولت ها از مهمترین مسائل آنها می باشد، زیرا توانمندی و اوضاع مناسب مبالی یب
دولت، تاثیر مستقیمی بر توانمندی و قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصبادی و راباه عمبومی کشبورداردر دوره قاجبار در
بیشتر زمینه ها از جمله در موضوع مسائل مالی و اقتصادی جزو قابل بحث ترین و مهمترین دوره های تاریخی ایبران
استر یکی از مهمترین چالش های شاهان قاجار از جمله مظفرالدین شاه، منابع درآمبد و هزینبه کبردن ایبن منبابع در
راستای تصمیماتشان بودر این چالش در کنار برخی از اشتباهات این دوره باعث بروز مشکلات عدیده ای برای کشبور
و دولت شدر
این تحقیق که مانند بیشتر تحقیقات تاریخی به شیوه اسنادی نوشته شده است؛ در پی پاسخ به این پرسش است که
مهمترین محل درآمدهای دولت قاجار در زمان مظفرالدین شاه چه بوده است؟ یااته ها نشان می دهد که محل و منبابع
درامدی دولت در این دوره نیز در برخی بخش ها با بیشتر دولت ها یکبی ببوده اسبتر ببا ایبن همبه، نیباز حکومبت
مظفرالدین شاه به منابع بیشتر مالی، باعث اازایش بهره گیبری از ایبن منبابع و یبا ایجباد منبابع مبالی جدیبد از قریبق
واگذاری و واروش امتیازات و غیره شدرعنوان مقاله [English]

Qajar government income sources in Mozafar al – dine shah period

نویسندگان [English]

  • AMIR AKBARI 1
  • Rajabali Vosoughi Motlagh 2
  • Umm al-Banin Rahimi 3
1 Assistant Professor of History, Islamic Azad University, Bojnourd, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor, Department of History، Bojnord BRANCH, Islamic Azad University
3 Ph.D. Student, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The proposal to change the system of Royal Rule to the Republic in , which was
suggested from British, was proposed by Sardar Sepah and his supporters to
compensate for the benefits of the canceled agreement of , despite all the cost and
effort did not succeed. Mirzadeh Eshghi's reflected opinion, Malek al-Sho'ara Bahar,
Seyyed Ashrafidin Gilani and Aref Ghazvini about this subject are a view of the
thoughts of open-minded people and the public. By analyzing the poems of these four,
Eshghi and Bahar were strongly opposed to the Republic, and Seyyed Ashrafodin
Gilani accompanied them with a humorous sound, but Aref recognized the occurrence
of this idea beneficial for the country and advertised it. The accuracy of the way the
republic reflect on the poems of these poets, in addition to the historical and logical
overview, helps us to better understanding the reasons, the causes of the plan, the many
actions to make it successful, and the reasons for the failure of republicanism. In this
article, by analytic-descriptive method, the poems of these four poets concerning Reza
Khan Republic are carefully considered, and also comparing them with each other, as
well as with related historical sources, the reasons for their opposition or agreement are
expressed. It also has been shown that the great political events if does not take their
proper time, do not be succeed and the mention of the influential components on an
important historical event without reference to the simultaneous literary works can’t be
fully valid. These poems are considered as historical documentary poetry, whose
historical value is very much debatable
.