تحلیل دیدگاه شاعران عصر مشروطه به جمهوری رضاخانی(مطالعة موردی عشقی، بهار، نسیم شمال، عارف )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، محلات ، ایران

چکیده

پیشنهاد تغییر نظام مشروطة سلطنتی به جمهوری در 2031ش که به اشارة انگلیس، برای جبران منافع از دست
رفتة قراردادِ لغو شدة 2121توسّط سردار سپه و هوادارانش مطرح گردید؛ با وجود صرف هزینهها و هیاهوی فراوان
در فرجام خود به توفیقی نرسید. دیدگاه منعکس شدة میرزادة عشقی، ملک الشّعرای بهار، سیّد اشرف الدّین گیلانی و
عارف قزوینی در مورد این موضوع، نمودی از بازتابِ نظر روشنفکران و عامّة مردم محسوب میگردد. با تحلیل اشعار
این چهارتن آشکار شد عشقی و بهار با جدّیّت با جمهوریت مخالفت ورزیدند و سید اشرف الدّین گیلانی هم با
لحنی طنزآمیز با آنان همراهی کرد اما عارف وقوعِ این ایده را برای کشور سودمند تشخیص داده، به تبلیغ آن پرداخت.
دقّت بر نحوة انعکاسِ جمهوری بر سرودههای این شاعران، علاوه بر مروری تاریخی و واقعه نگارانه به ما کمک
میکند تا به ریشه یابی، عللِ طرح، کُنشهای فراوان برای به کرسی نشاندن و دلایل شکست جمهوریت، بهتر واقف
شویم. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، اشعار این چهار شاعر در مورد جمهوری رضاخانی مورد دقّت قرار
گرفته است و ضمن مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین با منابع تاریخی مرتبط، دلایل مخالفت یا موافقتشان بیان گردیده
و نشان داده شده که رویدادهای بزرگ سیاسی اگر در ظرف زمانی مناسب واقع نشود با توفیق همراه نمیشود و
همچنین ذکر مؤلّفههای تأثیرگذار بر یک مسأله تاریخی مهمّ بدون مراجعه به آثار ادبی همزمان با آن نمیتواند مورد
وثوق کامل باشد
. این اشعار از جمله شعراستنادهای تاریخی محسوب میشود که ارزش تاریخی آن بسیار قابل تأمّل
استعنوان مقاله [English]

Analysis of the Viewpoints of Contemporary Poets to the Republic of Iran's Reza Khani (Case Study of Love, Spring, Nasim North, Aref)

نویسنده [English]

  • HAMID REZA JADIDI
Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Mahallat Branch, Mahallat, Iran
چکیده [English]

The proposal to change the system of royal rule to the Republic in 1302, which, according to the British, was proposed by Sardar Sepah and his supporters to compensate for the benefits of the canceled agreement of 1919, he did not succeed despite his expense and frustration. Mirzadeh Eshghi's reflection, Malek al-Sha'ari Bahar, Seyyed Ashrafidin Gilani and Aref Ghazvini on this subject are a reflection of the reflection of the views of the intellectuals and the public. By analyzing the lyrics of these four, love and spring were strongly opposed to the Republican, and Seyyed Ashraf Din Gilani accompanied them with a humorous sound, but the mystic recognized the occurrence of this idea for the beneficial country and advertised it. The accuracy of the way the republics reflect on the poems of these poets, in addition to the historical and logical overview, helps us to better understand the roots, the causes of the plan, the many actions for the seat, and the reasons for the failure of republicanism. In this article, by analytical-descriptive method, the poems of these four poets concerning the Republic of Iran are carefully considered. Comparing them with each other as well as with related historical sources, the reasons for their opposition or agreement are expressed, and it has been shown that the great political events if Does not succeed in the proper time, and the mention of the influential components on an important historical question without reference to the literary works simultaneously can not be fully valid. These poems are considered as historical poetry, whose historical value is very much debatable.