تحقق هنر به مثابه تحقق حیات سیاسی در فلسفه سیاسی آرنت نگاهی به بسط حوزه زیبایی شناسی به فلسفه سیاسی در آرای آرنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

چکیده

آرنت را می توان متفکری در تلاش مدام برای بازسازی نظری حوزه اندیشه سیاسی دانست. مراد نوین او از این
حوزه هر چند نتیجه جستجوی او در منابع یونانی است اما در بردارنده دلالت هایی تازه نیز هست . تلاش آرنت در
راستای تدوین معنا یی ضد اومانیستی برای آزادی و ابهام زدایی از این واژه از یک سو و تاکید موکد او بر پیوند
التزامی میان تکثّر و آزادی از سویی دیگر از مهم ترین این ابعاد تازه هستند . اما تازه ترین مورد مغفول مانده در آرای
او ، نگاه او به هنر به عنوان قلمرویی است که تحقق تکثر و حیات سیاسی را به شکلی توامان تضمین میکند . از آن
رو که آرنت هرگز اثری را منحصر به حوزه زیبایی شناسی و هنر نکرده است ، در این مقاله چگونگی بسط نظری
حوزه زیبایی شناسی به فلسفه سیاسی آرنت را در خلال آثار متعدد و پراکنده او ، مورد بررسی و نهایتا تدوین قرار می
دهیمعنوان مقاله [English]

The realization of art as the realization of political life in Arendt's political philosophy A look at the extension of the aesthetics to political philosophy in Arendt's statements

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Behrad 1
  • Shahla Islami 2
1 Ph.D. Student of Philosophy of Art, Islamic Azad University, Science and Research Branch,
2 Faculty Member of the Faculty of Theology and Philosophy of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Arendt can be thought of as a constant effort to rebuild the theoretical field of political
thought. His new meaning in this field, though his result is in Greek sources, contains
new implications. Arendt's attempt to formulate an anti-humanist meaning for freedom
and to obscure this term, on the one hand, and his emphasis on the transnational bond
between plurality and freedom, on the other hand, are the most important of these new
dimensions. But the latest missed point in his vote is his view of art as a realm that
guarantees the realization of pluralism and political life in the same way. Since Arendt
has never done a work exclusively in the field of aesthetics and art, this article
examines and finally elaborates on how the theoretical development of the aesthetic
field to Arendt's political philosophy is examined in the course of his numerous and
varied works.