سیره تاریخی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با اقلیتهای دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی و مبانی حقوق اسلامی،واحد خوراسگان ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی ،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان ، ایران (نویسنده مسئول )

3 مدرس،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که حقوق انسانهای تحت حاکمیت خود را به رسمیت بشناسد و
اجرای آن را نهادینه سازد.
دولت اسلامی به عنوان یک دولت رحمانی از همان ابتدا حقوق مردم را تضمین کرده است. البته این مشی تا
جایی قابلاجرا است که اشخاص، با اعمال و کردار خویش باعث سلب این حقوق نگردند. ازآنجاکه حقوق انسانها
بالأخص اقلیتهای دینی در یک جامعه و حکومت اسلامی دارای اهمیت ویژه از منظر دین میباشد، محققان و
پژوهشگران و مورّخان به روشهای مختلفی آن را مورد بررسی قراردادهاند. پیامبر اسلام (ص) و معصومین (ع) نیز
در سیره و رفتار خویش اهمیت ویژهای برای اقلیت های دینی موجود در جامعه اسلامی قائل شدهاند و احترام
ستودنی از خود به نمایش گذاشتهاند و همین، بدون شک میتواند الگوی مناسبی برای مسلمانان قرار گیرد.تاریخ
رفتار پیامبر(ص) و امیرمؤمنان علی(ع) را که با اقلیتهای دینی که در زمان حکومت و زمامداریشان زندگی می
کرده اند، بهخوبی ثبت و ضبط نموده است. لذا میتوان با مشاهده رفتار و سیاستهای حضرت رسول (ص) و
حضرت امیر (ع) و معصومین علیهم السلام، این پیام اسلام را دریافت که هر فرد با اختیار خود میتواند هر عقیدهای
را برگزیند. گر چه نزد خداوند متعال تنها دین، دین مبین اسلام میباشدعنوان مقاله [English]

The Masoumins Historical Way in the face of religious minorities

نویسندگان [English]

  • Mohammad MehdI Shaghaghi 1
  • JAVAD PANJEPOUR 2
  • Ahmad Abedini 3
1 Ph.D. student of Islamic theology and Islamic law, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran.
2 Member of the faculty jurisprudence and Islamic lawو Khorasgan Branch, Islamic Azad University Esfahan, Iran
3 Faculty Member, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Islamic jurisprudence and Islamic law, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
One of the tasks of the Islamic state is to recognize the rights of its own sovereignty
and to institutionalize its implementation.
The Islamic State, as a rational state, has guaranteed the people's rights from the outset.
Of course, this is a way to the extent that individuals, by their actions and actions, will
not be deprived of this salary. Since the rights of human beings, especially religious
minorities in a society and Islamic state, are of particular importance from the point of
view of religion, scholars, researchers and historians have examined it in different
ways. The Prophet of Islam (p.h) also attaches particular importance to the religious
minorities existing in the Islamic society in their behavior and behavior and has shown
admirable respect for themselves, and this can undoubtedly be a good model for
Muslims.
History has been well recorded with the behavior of the Prophet (p.h) and Amir
Mo'mnan Ali (p.h) with religious minorities who lived under their rule and rule.
Therefore, observing the behavior and policies of the Prophet (p.h) and the Prophet
(p.h) , the message of Islam can be understood that each person can choose any belief
with his own accord. However, to Allah Almighty, only religion is the religion of
Islam.
Considering the numerous historical examples illustrating this fact, the present study
seeks to examine the history of the innocent family in the face of religious minorities.

Abstract
One of the tasks of the Islamic state is to recognize the rights of its own sovereignty
and to institutionalize its implementation.
The Islamic State, as a rational state, has guaranteed the people's rights from the outset.
Of course, this is a way to the extent that individuals, by their actions and actions, will
not be deprived of this salary. Since the rights of human beings, especially religious
minorities in a society and Islamic state, are of particular importance from the point of
view of religion, scholars, researchers and historians have examined it in different
ways. The Prophet of Islam (p.h) also attaches particular importance to the religious
minorities existing in the Islamic society in their behavior and behavior and has shown
admirable respect for themselves, and this can undoubtedly be a good model for
Muslims.
History has been well recorded with the behavior of the Prophet (p.h) and Amir
Mo'mnan Ali (p.h) with religious minorities who lived under their rule and rule.
Therefore, observing the behavior and policies of the Prophet (p.h) and the Prophet
(p.h) , the message of Islam can be understood that each person can choose any belief
with his own accord. However, to Allah Almighty, only religion is the religion of
Islam.
Considering the numerous historical examples illustrating this fact, the present study
seeks to examine the history of the innocent family in the face of religious minorities.

V