آثار عهدنامه های واگذار شده به روس و انگلیس در دوره ناصری و مظفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

چکیده

حکومت قاجار در دوره ناصری و مظفری در شرایطی که کشورهای مغرب زمین در عرصه ی اقتصادی ، سیاست
صدور سرمایه به کشورهای توسعه نیافته را گسترش می دادند در قلمرو اقتصاد راعی و تجاری و صنعتی از توسعه
بازماند. در باب این واقعیت و تبیین ریشه های آن از دیرباز نظریه های متعددی عرضه شده است. ماهیت کارشکن
دولت قاجار و ناتوانی دستگاه حکومتی از معرفت به واقعیات اقتصادی و زمینه های توسعه ی کشور ، بستر فرهنگی
مناسب و دنیا گریزی اجتماعی، و سرانجام تسلیم پذیری حکومت تا حدی در مقابل سیاستهای استعماری روسیه و
انگلستان از جمله عوامل بازماندن اقتصاد کشور از روند توسعه طلبی بوده است . نوشتار موجود در وهله ی اول سیر
تحولات اقتصادی و مطالعه ی دستگاه ایران در عصر ناصری و مظفری پرداخته است و در وهله ی دوم اقدامات
محدود دولتی درزمینه ی توسعه اقتصادی که باعث عقیم ماندن اقتصاد ایران شد پرداخته است و در وهله ی سوم
اقشار اجتماعی کشور، نظیر بازرگانان نیز که انگیزه های قابل توجهی برای تحرک بخشیدن به اوضاع اقتصادی را
داشتند و نه تنها از حمایت حکومت برخوردار نشدند بلکه با کارشکنی های دولت مواجه بودند و در وهله ی چهارم
استنباطی از گسترش آمار ورشکستگی ، انحطاط صنایع سنتی داخلی، تبدیل اقتصادی محدود تجاری به اقتصاد از
جمله نهادها و علایم آشکار بن بست اقتصادی و گسترش موانع توسعه نیافتگی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایمعنوان مقاله [English]

Works of Treaties Passed to Russia and Britain during Naseri and Mozafari Periods

نویسندگان [English]

  • Mahmood Seyyed 1
  • NINA SAIADABDI 2
1 Faculty Member of Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Graduated from the History of Islamic Iran, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Qajar regime in the period of Nazareth and Mozhafi, in the context of which the
West African countries expanded the policy of exporting capital to undeveloped
countries, did not survive in the realm of economic, commercial and industrial
development. There are many theories about this fact and the explanation of its origins.
The nature of the work of the Qajar government and the inability of the government to
understand the realities of the economy and the country's development, the appropriate
cultural and social outreach, and finally the state's surrender to the extent of the colonial
policies of Russia and the United Kingdom, including the factors that keep the country's
economy away from the trend Expansionism. The present paper deals with the history
of economic developments and the study of Iran's machinery in the era of Naseri and
Mozafari, and in the second place, limited government measures in the field of
economic development that have caused Iran's economy to stagnate, and in the third
place, the social strata of the country , Such as businessmen, who had significant
incentives to stimulate economic growth, not only lacked government support, but faced
government hardships, and in the fourth place, the inferiority of the spread of
bankruptcies, the degeneration of traditional domestic industries, economic
transformation Trade is limited to economics, including institutions and obvious
symptoms Economic analysis and the development of barriers to underdevelopment
have been analyzed.
Key words: Qajar, Nazareth, Mozaffari, privileges, consequences, Russia, England.
The Qajar regime in the period of Nazareth and Mozhafi, in the context of which the
West African countries expanded the policy of exporting capital to undeveloped
countries, did not survive in the realm of economic, commercial and industrial
development. There are many theories about this fact and the explanation of its origins.
The nature of the work of the Qajar government and the inability of the government to
understand the realities of the economy and the country's development, the appropriate
cultural and social outreach, and finally the state's surrender to the extent of the colonial
policies of Russia and the United Kingdom, including the factors that keep the country's
economy away from the trend Expansionism. The present paper deals with the history
of economic developments and the study of Iran's machinery in the era of Naseri and
Mozafari, and in the second place, limited government measures in the field of
economic development that have caused Iran's economy to stagnate, and in the third
place, the social strata of the country , Such as businessmen, who had significant
incentives to stimulate economic growth, not only lacked government support, but faced
government hardships, and in the fourth place, the inferiority of the spread of
bankruptcies, the degeneration of traditional domestic industries, economic
transformation Trade is limited to economics, including institutions and obvious
symptoms Economic analysis and the development of barriers to underdevelopment
have been analyzed.
Key words: Qajar, Nazareth, Mozaffari, privileges, consequences, Russia, England.