رهیافتی بر ساختار و کارکردهای دیوان وکالت در عصر امام حسن عسگری (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان،کاشان،ایران

2 دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه کاشان،کاشان،ایران

چکیده

امام حسن عسگری (ع،) در مدت کوتاه امامت خویش، با سه تن از خلفای عباسی معاصر بود. آنان از هر سو آن
حضرت (ع) را تحت کنترل داشتند. شرایط بحرانی که ائمه (ع) در زمان عباسیان با آن رو به رو شدند ایشان را
واداشت تا ابزار جدیدی را برای ارتباطات با اعضای جامعهی خود جستجو کنند. وظایف این نهاد به امور مالی
محدود نبود؛ وظایف ارشادی، ارتباطی و سیاسی را نیز شامل میشود. نظام زیرزمینی ارتباطات (دیوان وکالت) از عصر
امامت امام باقر (ع) آغاز و این سازمان به طور مداوم و مستمرتا عصر غیبت کبری به فعالیت خود ادامه داد. به این
معنا که در عصر هیچ یک از ائمه کار این نهاد به تعطیلی کشیده نشد. دوران منتهی به عصر غیبت به ویژه عصر امام
حسن عسگری (ع) یکی از حساسترین و مهمترین دوران فعالیت این نهاد است. در این تحقیق تلاش شدهاست با
روش توصیفی
تحلیلی، به واکاوی ساختار و کارکرد سازمان وکالت در عصر امام حسن عسگری(ع،) و نقش آن
حضرت (ع) در تقویت آن مورد بررسی قرارگیرد. برآیند این پژوهش حاکی از آن است که در رأس این سازمان امام
حسن عسگری قرارداشت سپس عثمان بن عمر به عنوان وکیل ارشد؛ و برخی از برجستهترین وکلای ایشان به عنوان
دستیار وکیل ارشد، وکالت نواحی مختلف را برعهده داشتند؛ و بالاخره وکلای محلی در شهرهای و نواحی مختلف
شیعهنشین در قاعده هرم قرارداشتندعنوان مقاله [English]

An Approach to the Structure and Functions of the Bar Association in the Imam Hassan Asgari (AS)

نویسندگان [English]

  • Abbasali Farahati 1
  • Leila Zarei 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of the Faculty of Foreign Languages and Literature
2 Ph.D. Student of Science and Education Nahjolbalaghe, Faculty of Foreign Languages andLiterature
چکیده [English]

Imam Hasan Asgari (AS), in the short period of his imamate, was with three
contemporary Abbasid caliphs. They controlled the Prophet (s) from all sides. The
conditions that the Imams faced during the Abbasids led them to search for new means
of communication with members of their community. The functions of this institution
were not limited to finance; it included also the guiding, communicative and political
functions. The underground communications system (court of law) began in the era of
Imamate of Imam Baqir (AS), and this organization continued to operate continuously
in the era of Kobra's absence. This means that none of the imams in the age of the work
of this institution was not shut down. The era leading up to the time of absence,
especially the era of Imam Hasan Asgari (AS), is one of the most sensitive and most
important periods of this institution's activity. In this research, an attempt has been made
to investigate the structure and functioning of the lawyer's organization in the era of
Imam Hassan Asgari (AS), and its role in strengthening it in a descriptive-analytical
way. The outcome of this research suggests that Imam Hasan Asgari was at the head of
this organization Then Osman bin Umar served as a senior lawyer; and some of his
most prominent lawyers assisted as senior lawyer, representing different areas Finally,
local lawyers in different Shiite cities and regions were placed at the base of the
pyramid.