سیر تاریخی مسأله "اصالت" بر پایه نظریات سهروردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه متعالیه، دانشگاه فردوسی مشهد،.مشهد،ایران

2 استاد گروه فلسفه دانشکده الهیات واحد دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

3 استادیار گروه فلسفه، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید چمران اهواز.اهواز.ایران

چکیده

چکیده
سیر تاریخی مسأله "اصالت" از موضوعاتی هست که با بررسی و نگاهی دقیق به آن، میتوان از نسبتهای ناروا
به دیگران جلوگیری کرد. یکی از این شخصیتها که نسبتهای ناصحیح به آن داده میشود، سهروردی میباشد که به
وی نسبت اصالت ماهیتی دادهاند؛ موضوع حکمت او انوار است. او نور را به آنچه ظاهر بنفسه و مظهر لغیره است
تعریف مینماید. سهروردی بر پایهی آن چه ظاهر است به بحث دربارهی ساختار حقیقت که مستقیماً معلوم ما واقع
میشود میپردازد. هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی بحث دامنهدار اصالت است. معروف است که سهروردی قائل
اصالت ماهیت بوده است، اما در واقع اصالت ماهیتی دانستن سهروردی غلطی رایج میباشد. سهروردی مفهوم مطلق
ماهیت و وجود را امری اعتباری میداند، اما ماهیت موجوده (موجود) را که در عالم واقع دارای آثار خارجی است،
حقیقی میداند. البته اصلا در آن زمان بحث اصالت مطرح نبود و آنچه از سوی ایشان مطرح شده و اهمیت داشت
مفهوم نور و در مقابل آن مفهوم ظلمت بوده است. وی نور را بنای عالم قرار داده است. یا بهتر است بگوییم ایشان
نگاهی انیتی، حضوری، آگاهی، نوری، شهودی دارد و این مسایل در نظام حکمی اشراق اصالت دارندعنوان مقاله [English]

The historical course of the "originality" Based on Suhrawardi's views

نویسندگان [English]

  • Seyyed Sajjad Sadat-e Zadeh 1
  • Seyyed Morteza Hossaini Shahrroodi 2
  • Abdullah Nikisirat 3
1 PhD student in Transcendental Philosophy, Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor of Philosophy, Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor, Department of Philosophy, School of Theology, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The historical course of the issue of "authenticity" is one of the issues that can be traced
back to other people by looking closely at it. One of these characters, who are given
incorrect ratios, is Suhrawardi, who has given him a degree of authenticity, the subject
of his wisdom. He defines light as its appearance, which is the symbol of slippery.
Suhrawardi, based on what appears, addresses the discussion of the structure of truth
that is directly known to us. The main purpose of the present research is to examine the
substantive issue. It is known that Suhrawardi considered the originality of nature, but
in fact the authentic nature of knowing Suhrawardi is a common misconception.
Suhrawardi considers the absolute concept of nature and existence to be valid, but the
true nature of the present, which has external effects, is real. Of course, at that time
there was no discussion of originality, and that which was raised from them, and it was
important that the concept of light and the concept of darkness were against it. He has
made light the foundation of the universe. Or it is better to say that he has an antipersonal look, presence, consciousness, light, intuition, and these issues are original in
the system of illumination.