بازتاب اوضاع سیاسی، اجتماعی و فکری گیلان دوره مشروطه در روزنامه«خیرالکلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ایرانشناسی دانشگاه گیلان،گیلان،ایران

چکیده

انقلاب مشروطه (1324ه.ق) که حاصل بیداری و مبارزه مردم علیه استبداد عصر قاجار به شمار می رود؛ یکی از
مهم ترین وقایع تاریخی ایران است. اگرچه انقلاب مشروطه از گیلان آغاز نشده بود، اما با این حال مردم گیلان نقش
بسیار بزرگی در پیشبرد این انقلاب داشتند که در این بین، عدهای بدون مبارزه نظامی و در دست گرفتن تفنگ، با ابزار
قلم و با نشر روزنامه پا به عرصه مبارزه علیه استبداد گذاشتند. اولین روزنامهای که بعد از استقرار مشروطیت برای
خدمت به مشروطه و مشروطه خواهان و برای مبارزه با خودکامگی در رشت در سال 1325ه.ق چاپ و منتشر شد،
روزنامهی «خیرالکلام» با مدیریت فردی به نام «افصح المتکلمین املشی» بود. افصح با توضیح و دفاع از مفاهیم
آزادی، استقلال، تکریم مشروطیت، حقوق مردم، قانون، و تظلم خواهی رعیت، به بیان اوضاع سیاسی، اجتماعی و
فکری حاکم بر گیلان در دوره مشروطه پرداخته و سبب تنویر افکار عمومی گیلان در این دوره مهم شده استعنوان مقاله [English]

The reflection of the political, social and intellectual situation of the Gilan in the Constitutional Revolution in the Kheirol Kalam newspaper

نویسنده [English]

  • samira gorbanpour
Master of Science in Islamic Studies of Guilan University
چکیده [English]

Constitutional Revolution (1324 AH), which is the result of people's awakening and
struggle against the tyranny of the Qajar era, is one of the most important historical
events in Iran. Although the Constitutional Revolution did not begin in Gilan, however,
the people of Gilan had a great role in advancing this revolution. Meanwhile, there were
some people without a military struggle and gun, with the pen tool and with the
publication of the newspaper in the fight against Despotism. The first newspaper that
was published and published after the establishment of the constitution for serving
constitutionalists and constitutionalists and in the fight against autocracy in Rasht in
1325 AH was the newspaper "Khairalkalam" with the management of an individual
called "Afsah Al-Mutkelimin Amelishi". With the explanation and defense of the
concepts of freedom, independence, reverence for constitutionalism, the rights of the
people, the law, and the willfulness of the landlord, the political, social and intellectual
conditions governing the Guilan in the constitutional period have been explained and
defended, and the livelihoods of Guilan public opinion in this important period Is