تاثیر فهم مدرن از حق در اندیشه ی نخستین روشنفکران ایرانی در دوره ی قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گرایش تاریخ اسلام واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

3 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

چکیده

در طول دو قرن اخیر، با ورود مباحث مدرن مغرب زمین به ایران، اندیشه ی سیاسی به تبع دیگر جنبه های علمی
ایرانیان، دستخوش تحولات فراوانی شده و در بسیاری از مضامینش از مبانی پیشین خود فاصله گرفته و به سوی
مباحثی بعضا مخالف با گذشته گام نهاده است.
یکی از نخستین بحث های مطروحه در ابتدای ورود مباحث مدرن به ایران مربوط به بحث حق طبیعی می شود.
باید دانست این بحث بدلیل تعارض با آمیزه های فقه شیعی تا پیش از دوره ی قاجار هرگز مورد التفات متفکرین
ایران قرار نگرفت. اما در دوره ی ابتدایی حکومت قاجار به عنوان نقطه ی آغاز ورود مباحث مدرن به ایران توسط
جریان روشنفکر ایرانی مورد عنایت واقع شد و آنها با توجه به الگوهای غربی خود در این زمینه به بحث پیرامون آن
پرداختند.
در این تحقیق که با روش تاریخی و بررسی اسناد گذشته به نگارش درآمده است مولف به بررسی مساله ی به
وجود آمدن فهم مدرن از مساله ی حق در ایران و تحقیق در آثار نخستین داعیه داران این بحث پرداخته است و
تاثیرات آن را در اندیشه ی نخستین روشنفکران ایرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده استعنوان مقاله [English]

The Impact of Modern Understanding of Right in the Thought of the First Iranian Intellectuals in the Qajar Period

نویسندگان [English]

  • Alireza Bahrami 1
  • Reza Shabani 2
  • sina forozesh 3
1 Ph.D. student of Islamic History, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Faculty Member Department of History, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Faculty Member Department of History, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Over the past two centuries, with the advent of modern issues of the West to Iran,
political thought has undergone many changes in many other aspects of the Iranian
sciences, and in many respects it has diverged from its earlier foundations and has
turned to some controversy over the past. Has introduced.
One of the first debates discussed at the beginning of the introduction of modern
discussions in Iran is the question of natural law. It should be noted that this discussion
was never considered by the intellectuals of Iran due to conflict with Shi'i
jurisprudential compounds before the Qajar period. But in the early period, the Qajar
government was considered as the starting point for the introduction of modern
discussions into Iran by the Iranian intellectual movement, and they were discussing it
in the light of their Western patterns in this regard.
In this research, which has been written by historical method and review of previous
documents, the author examines the issue of the emergence of modern understanding of
the question of right in Iran and investigates the works of the first practitioners of this
discussion and its effects on the first thought Iranian intellectuals have been analyzed
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: right
  • modernity
  • Iran
  • Intellectuals
  • freedom
  • Political Thought