واکاوی اجماع گفتمانی اعتدالیون مذهبی و روشنفکران در پیدایش انقلاب مشروطیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان ،لرستان،ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، تبیین چگونگی و منشأ اجماع گفتمانی اعتدالیون مذهبی و روشنفکران در پیدایش انقلاب
مشروطیت می باشد. حاکمیت مطلقه سیاسی و سنت گرایی فرهنگی از علل اصلی غفلت از توجه به اصلاح امور و
ترقی و پیشرفت از سوی نیروهای طرفدار اصلاحات ارزیابی شد. لذا این هدف مشترک، باعث اجماع گفتمانی
نیروهای مذهبی میانه رو و روشنفکران برای تغییر ماهیت مطلقه حکومت و تعدیل ساختار سیاسی و مشارکت
نمایندگان مردمی گردید. از یافته های پژوهش، اصلاح ساختار مطلقه سیاسی و سنت گرایی حکام از دلایل واپس
گرایی آنان ارزیابی شده است. مشروطه الگویی سیاسی و وارداتی بود که نوع انتظارات ایرانیان از آن متناسب با کشش
جامعه نبود. همچنین شرایط فرهنگی و قومی و تاریخی ایران این دوره آمادگی ذهنی و عینی پذیرش الگوهای نوین را
نداشت و تطبیق عقلانی نیز صورت نگرفت. توزیع قدرت و نقش مردم در سرنوشت خود،کسب استقلال سیاسی و
اقتصادی، مبارزه با استعمار و نفوذ آنان، دستیابی به مولفه هایی مانند توسعه، رفاه، بهره مندی از دستاوردهای نوین
همگی سبب اجماع گفتمانی طرفدارن مشروطه برای تغییرات ساختاری و عینیت یابی آن بود. این پژوهش در صدد
است با روش توصیفی
تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و تحلیل گفتمان به چگونگی شکل گیری و علل
بنیادی این ائتلاف ملی و بسترهایی که موجب حرکت انقلابی گردید، بپردازدعنوان مقاله [English]

Analysis of religious discourse and intellectual consensus in the creation of the Constitutional Revolution

نویسنده [English]

  • Mojtaba Graavand
PhD in Islamic History and Faculty Member Department of History of Lorestan University
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this article is to explain how and origin of religious discourse and
intellectual consensus on development is the Constitutional Revolution. Absolute rule of
political and cultural traditionalism of the main reasons for the neglect of attention to
the reform and development of pro-reform forces were evaluated. So this objective, the
forces of moderate religious discourse and intellectual consensus to change the absolute
nature of the state and political structure adjustment and participation of representatives
of the people. The findings, the political reform and traditionalism absolutist rulers of
the reasons for their backwardness is evaluated. Political and constitutional model
imported stretch it to fit the expectations of Iranians, not society. As well as cultural,
ethnic and historical circumstances of the period were not mentally prepared and
implemented rationally and objectively accepting new patterns also took place.
Distribution of power and the role of people in their destiny, political and economic
independence, decolonization and their influence, access to components such as
development, welfare, benefit from the achievements of the new consensus for
structural changes and objectification was constitutional discourse fans. It further tries
with descriptive - analytical and based on library studies and discourse analysis to the
formation of national consensus and the fundamental causes and contexts that were
revolutionary movement pay