بررسی و معرفی حمامهای دورانِ اسلامی دهستانهای زیاران، کوهپایه شرقی و غربی شهرستان آبیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی دوران اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،ابهر،ایران

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،ابهر،ایران

چکیده

طی فصل اول بررسی و شناسایی باستانشناسی کوهپایهی شهرستان آبیک (شامل محدودهی شمالی دهستانهای
زیاران، کوهپایهی شرقی، غربی و اقبال شرقی) واقع در ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی، تعداد دو قلعه، چهار امامزاده و
پنج حمام تاریخی شناسایی گردید، که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، دارای ویژگیهای معماری خاصی هستند.
مطالعهی بناهای تاریخی شناسایی شده در پروژهی بررسی و شناسایی باستانشناسی کوهپایهی آبیک، ما را در درک
هرچه بهتر ویژگیهای معماری این منطقه اعم از نوع کاربرد بنا، روش ساخت و چگونگی استفاده از مصالح گوناگون
در بناها، نوع تزئینات، نوع مصالح بکار رفته در بنا و ... یاری میدهد. ضمن اینکه با مصالح بومی محدودهی بررسی
نیز آشنا میشویم. به دلیل جهتگیری منطقی در روند پژوهش در این مجال تنها به مطالعهی حمامهای تاریخی
محدودهی بررسی و معرفی این بناها، سبک و مصالح بکار رفته در بنا و شناسایی مصالح بومی محدودهی بررسی
-
پرداخته، تا بتوان برای حمامهای منطقه الگوی معماری مشخصی را بدست آورد


عنوان مقاله [English]

Investigating and introducing Islamic baths in Ziaran villages, eastern and western foothills of Abyk city

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Ebrahimi 1
  • ARAZ NAJAFI 2
  • Farzad Mafi 2
1 Ph.D. Student, Islamic Archaeology, Islamic Azad University, Abhar Branch. Iran
2 Assistant Professor, Department of Archaeology, Islamic Azad University, Abhar Branch. Iran
چکیده [English]

Abstract
During the first chapter, the study and identification of the archaeological site of the
Abyk county (including the northern districts of the Ziaran, eastern foothills, western
and eastern eastern parts) located in the southern highlands of central Alborz, two
castles, four Imamzadeh and five Historic baths were identified, which, given the
climatic conditions of the area, have certain architectural features. The study of the
monuments identified in the project of the study and identification of the archaeological
site of the Abyk Mountains helps us to better understand the architectural features of
this region, including the type of application, the method of construction and how to use
various materials in buildings Type of decorating, type of materials used in construction
and ...helps. Meanwhile, we are familiar with the indigenous materials of the scope of
the survey. Due to the logical orientation in the research process in this study, only the
study of historical baths, the scope of the study and the introduction of these buildings,
The style and materials used in the construction and identification of indigenous
materials in the study area, so that the architecture of the bathrooms in the region can be
obtained