مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

2 استاد گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

3 استادیار گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

چکیده

مبحث م شروعیت و مقبولیت واژه ای مدرن و جدید ا ست. با وجود آنکه از این واژه ا ستفاده نمی شده ا ست اما اهمیتی ویژه
برای پادشاهان داشته است. میتوان واژه گانی همچون مقبولیت و شایستگی را به عنوان بهترین موارد جایگزین برای دوران
با ستان برای م شروعیت معرفی کرد. هخامن شیان که یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان با ستان را ت شکیل داده بودند بر
مردمی حکمرانی می کرده اند که دارای فرهنگ و تمدنی دیرینه بودند و سابقه آنان در زمامداری بسیار بیشتر از هخامنشیان
بوده است. این واقعیت که هخامنشیان چگونه توانستند ملل متمدن تحت انقیاد خود را راضی نمایند از آنان اطلاعت نمایند و
اینکه از بین خود شاهزادگان هخامنشی چه کسی باید به حکومت برسد موضوع مهمی بوده است که در پژوهشهای گذشته
چندان مورد توجه نبوده ا ست اما در این پژوهش مو ضوع ج ستجو قرار گرفت. برا ساس مطالعه کتیبه های شاهان هخامن شی
مشخخش شخد مجموعه ای پیچیده از عوامل در این مهش نقش داشخته اند از جمله تایید الهی، تبار، خثخایش میبت اخلاقی،
هوش و سخخیاسخخت، جنگاور پیروز بودن و دوری از دروغ را میتوان از جمله مهمترین این موراد بوده اند که موجب شخخد پ از
فتح نظامی مناطق مردم به مرور آنان به عنوان پادشخاهان خود بپذیرند و از فرامین آنان نه رخرفا به خاطر نیروی نظامی آنان
اطلاعات نمایند

عنوان مقاله [English]

The study of the legitimacy of ancient Iranian governments based on inscriptions: Achaemenid Empire

نویسندگان [English]

  • Ehsan Akbari 1
  • Mohamad Karim yousef Jamali 2
  • Naser Jadidi 3
  • Shokouh al-Sadat Arabi 3
1 1 Phd. Student of history, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University
2 , 1Professor at History, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University
3 1 Assistant Professor at History, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The legitimacy and acceptance are modern and new words. Although
these words not used during ancient ages but its concepts had special
significance for the kings. The terms " admissibility or qualify " can be
described as the best alternative for concept of legitimacy during
ancient times. The Achaemenid Empire, one of the largest empires in
the ancient world, ruling over ancient large urban centers of civilized
world that had long history in the governing and managing, was much
more than the Achamenians. The fact that the Achaemenids how was
able to satisfy the civilized nations under their reliance, and take
legitimacy for crown prince among other princes. Second matter is as
important as first. These cases wasn’t studied before our research.
Based on the study of the inscriptions of the Achaemenid kings, it was
found that a complex set of factors played a role in this matter, such as:
Divine Verdict, Descent, Positive Moral Characteristics, Intelligence
and Politics, Warrior Victory and Avoiding lying. These most
important factors lead that after war and military conquering other
regions, people accept victor kings as theirs, and obey the commands
without military pressure or forces.
Keywords: Achaemenid, legitimacy, inscription, descent