نقش علما در اصلاح دینی بین قرن 7تا 9هجری با تأکید بر ابن تیمیه و فضل الله استرآبادی «ضمن قیاس با نهضت اصلاح دینی در غرب»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

2 گروه تاریخ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

وقوع رویدادهای ویژه ای در فاصله بین قرن 7تا 9هجری توسط برخی علما، گواه تکوین نوعی تفکر دگراندیشانه و
دگرخواهانه است که در مواردی قابل انطباق با حوادث تاریخ اروپا در دوره نهضت اصلاح دینی می باشد. تحقیق پیش
رو به این پرسش می پردازد که وجوه تمایز و تشابه این پدیده فرهنگی-اجتماعی (خاصه در دوره ایلخانی و تیموری)
با نمونه غربی آن چیست و علل ناکامی کدام است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که تعصب، بی قانونی، استیلای
تفکر نقلی و کوتاه مدت بودن جامعه در ایران، ارتباط معنایی با عقیم ماندن اصلاح دینی در آن سرزمین داشته است و
با وجود تلاش های برخی از علمای تأثیرگذار نظیر ابن تیمیه و فضل الله نعیمی به سرانجامی نرسیده است. روش تحقیق
در این پژوهش بر مبنای تحلیل قیاسی و انطباقی با نگاه کل نگر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the Ulema in religious reform between the 7th and 9th AHs, with emphasis on Ibn Taymiyya and Fazlullah Astarabadi, "Compared to the religious reform movement in the West"

نویسندگان [English]

  • Milad Parniyani 1
  • Monireh Kazemi 1
  • Vali Dinparast 2
  • Manijeh Sadri 1
1 Ph.D. Student of Iranian History after Islam, Islamic Azad University, Shabestar
2 Faculty of History, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The occurrence of special events between the 7th and the 9th century AH, by some
scholars, is evidence of the development of a dissident and arrogant thinking, which in
some cases can be adapted to the events of European history during the period of
religious reformation. The research goes on to ask: "What are the features of the
distinction and similarity of this socio-cultural phenomenon (especially during the
Ilkhani and Timurid periods) with its western model, and which causes of failure?"
Research findings suggest that prejudice, lawlessness, sedition, and short-term thinking
in Iran have had a meaningful relationship with the inferiority of religious reform in that
land, and despite the efforts of some influential scholars such as Ibn Taymiyyah and Fazl
Allah Naimi has not come to an end. The research method in this study will be based on
a deductive and adaptive analysis with a holistic view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ulema
  • Religious Reform
  • Ibn Taymiyyah
  • Fazlollah Astarabadi – Society