سرچشمههای عرفان و تصوف ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی ، نراق، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ،واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

عرفان که آن را میتوان نقطة مشترک تمامی آیینها و مذاهب انسانی دانست راهی است برای کشف و
شناخت حقیقت بر اساس ذوق و اشراق. درارتباط با اصل و منشأ عرفان و تصوف دیدگاههای متفاوتی
وجود دارد. برخی عرفان را آیینی التقاطی میدانند که از مذاهب و عقاید و آیینهای مختلفی سرچشمه
گرفته است. در این مقاله ضمن بیان تاریخچة کوتاهی از عرفان و تصوف اسلامی به بیان دیدگاههای
مختلف درزمینة سرچشمة عرفان و تصوف پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Origins of Iranian Sufism and Mysticism

نویسندگان [English]

  • Fereshteh jaafari 1
  • Mohsen ameri 2
1 Management department, naragh branch,Islamic azad university, naragh ,iran
2 Management department, naragh branch,Islamic azad university, naragh ,iran
چکیده [English]

Sufism, which can be considered as the common point of all human religions and ritual, is
a way to discover truth based on enthusiasm and illumination. There are different
perspectives on the origin and source of mysticism and Sufism. Some researchers believe
that mysticism is an eclectic ritual that originates from different religions and beliefs. In
this paper, while expressing a brief history of mysticism and Islamic Sufism, various views
on the origins of mysticism and Sufism have been presented.

mysticism, Sufism, origin, religion, mystic