جایگاه مسیحیان در بغداد؛ از سقوط دارالخلافه تا زوال ایلخانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تاکستان ،ایران

2 دانشجوی دکتری الهیات / تاریخ و تمدن ملل اسلامی واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تاکستان ،ایران

چکیده

با سقوط خلافت بنیعباس توسط هلاکو بنیانگذار سلسلة ایلخانان، بغداد به عنوان یکی از چند پایتخت این سلسله جدید
تا سال 736هـ ق / 1335م به ایفاء نقش پرداخت. برغم توجّه ایلخانان نخستین به آیین بودا؛ تسامح مذهبی و برخی
ضرورتهای دیگر، فعالیت پیروان مذاهب و ادیان گوناگون در شهر بغداد را تحت تأثیر قرار داد. از بارزترین این تأثیرات
میتوان به گسترش فعالیت مسیحیان که حتّی مدتها قبل از انتخاب بغداد به پایتختی - در عصر بنیعباس - در آن
زندگی میکردند اشاره کرد. به نظر میرسد رفتار ایلخانان در برابر مسیحیت بیشتر معلول عوامل سیاسی است. اگر در
ابتدا سیاست نزدیکی به مغولان توسط پاپها و پادشاهان اروپا با هدف تضعیف و نابودی اسلام صورت گرفت، پس از
تشکیل دولت ایلخانی مبارزة با ممالیک که سوریه و ارض مقدّس را در دست داشت هدف مشترکی بود که ایلخانان را
نیز وادار به همپیمانی با مسیحیان نمود. بررسی نقش حمایت ایلخانان از مسیحیان و نیز ذکر شواهدی دالّ بر حیات
مسیحیان در بغداد عصر ایلخانی محور پژوهش حاضر تحت عنوان «جایگاه مسیحیان در بغداد؛ از سقوط دارالخلافه»
میباشد. بر پایة یافتههای این پژوهش، مسیحیان بغداد دولت مغول را فرصتی مغتنم جهت خودنمایی و
قدرتافزایی یافتند و تا آنجا که توانستند به کینهتوزی و انتقامجویی از مسلمانان بغداد پرداختند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of Christians in Baghdad Since the Collapse of Dar-Al-Khalafah until Ilkhanan's decay

نویسندگان [English]

  • Mostafa naseri rad 1
  • Fatemeh sadat seyied ghavami 2
1 Takestan branch. Islamic azad university. Takestan, iran
2 Takestan branch. Islamic azad university. Takestan, iran
چکیده [English]

Abstract: With the fall of Bani Abbas's Caliphate by Holakoo who was the founder of
the Ilkhanan dynasty, Baghdad played the rold of one of the capitals of this new dynasty
until 736 H.L / 1335 A.D. In spite of first Ilkhanan's attention to Buddhism, religious
tolerance and some other necessities, influenced the activity of followers of various
religions in Baghdad. As one of the most significant effects can be mentioned to
expansion of Christian activities who were living in Baghdad – in Bani Abbas period –
long before selecting Baghdad into the capital. It seems that Ilkhanan's behavior against
Christianity is more likely to be affected by political factors. Although, Popes and
European kings approached Mogul in order to weaken and destroy Islam of first, after
the formation of the Ilkhani government, fight with countries which held Syria and the
Holy Land was the common purpose that forced Ilkhanan to unite with Christians.
Investigating the role of Ilkhanan's support of Christians and also providing evidence of
Christian life in Baghdad in Ilkhanan's period, is the main subject of this research named
"The Status of Christians in Baghdad since the collapse of the Dar-Al-Khalafah". Based
on the findings of this study, the Christians of Baghdad, considered the Mogul
government as a great opportunity for show-off and power broking and they hated and
took rerange Muslims in Baghdad as far as they could.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baghdad
  • Ilkhanan
  • Christians
  • Muslims