ترور رزم آرا، نقطه قوتی که به ضعف تبدیل شد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی hosseini@khu.ac.i

2 abbasijavad110@gmail.com کارشناس ارشد تاریخ تشیع

چکیده

از تولد جامعه سیاسی نوین ایرانی در دوران مشروطیت تاکنون ، عموما وقایع مهم وتعیین کننده تاریخی به ترورهای
جنجالی و البته پر رمز و راز مرتبط بوده اند که تلاش کانونهای قدرت بیگانه جهت مخفی نگهداشتن ماهیت و
چگونگی اجرای آنها به مدد تحلیل های به شدت فرقه گرایانه متاثر از جناح بندی های خصمانه داخلی در سر به مهر
باقی نگهداشتن پرونده این ترورها موفق تر از تلاش اذهان کنجکاو برای اطلاع یابی از آن ها بوده اند .
از جمله این ترور ها میتوان به ترور
" حاج علی رزم آرا" نخست وزیر محمدرضاپهلوی در دوران نهضت ملی اشاره
نمود که تاثیرات غیرقابل تردیدی در موفقیت عملیات ملی شدن نفت داشت اما از دیگرسو باید اعتراف نمود که
جابجایی قدرت خارجی مسلط بر نفت کشور در ناآرامیهای سیاسی وتحریکات معماری شده افکار عمومی در این
جابجایی قدرت و نقش تعیین کننده این ترور در تضعیف وحدت ملی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در این
تحقیق تلاش جهت روشن شدن این ابهامات صورت گرفته و از مجموعه ای از کتاب سند های موضوعی ، خاطرات
رجال سیاسی دوران و کتب معتبر به عنوان روش های اصلی وفرعی تحقیق استفاده شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assassination of Razm Ara; a strength which became a weakness

نویسندگان [English]

  • Mir Hadi Hosseini 1
  • Javad Abbasi Kangouri 2
1 Assistant Professor at Kharazmi University
2 MA in the History of Shia
چکیده [English]

Generally, crucial historical events were related to the controversial mysterious
assassinations since the birth of the modern Iranian political community in
Constitutional era which the alien power centers’ efforts to hide the nature and
circumstances of their implementation through highly sectarian analyses which are
affected by hostile internal factions were more successful in hiding the files of these
assassinations than the curious minds’ efforts to understand them.
The assassination of "Haj Ali Razm Ara", Mohammad Reza Shah Pahlavi’s Prime
Minister, during the national movement can be mentioned as one of these assassinations
which had an unquestionable impact on the success of the oil nationalization, however,
on the other hand it should be admitted that the transfer of the foreign power which
dominated the Country’s oil in political unrest and provocations architecture of public
opinion in the transfer of power and the decisive role of this assassination in
undermining the national unity has been neglected. This study was an attempt to clarify
the ambiguities and a collection of thematic documents book, the memories of the
political figures of that era, and authentic books are used as the major and the minor
research methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Mozafar Baghaei
  • Khalil Tahmasebi
  • Navab Safavi
  • Haj Ali Razm Ara
  • Ayatollah Kashani