تمایزها و دگرگونیهای تاریخنویسی رسمی قاجارها از فتحعلیشان تا ناصرالدینشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه تاریخ، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایرانsh_mansuri@yahoo.com

2 دانشیار گروه تاریخ، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران. Sftorabi1963@gmail.com

3 استادیار گروه تاریخ، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.

چکیده

متون تاریخنگاری رسمی در دوره قاجاریه با توجه به تحولات سیاسی ، اجتماعی و ارتباط با غرب و آشنایی با آثار
تاریخی غربیان، دچار دگرگونی شد و دیدگاههای نو را در تاریخنگاری ایجاد کرد. در این دوره دو گونه تاریخنویسی
با رویکردهای متفاوت نزد مورخین رسمی مورداستفاده قرار گرفت. آغاز دوره قاجاریه تا پایان دوره محمدشاه و اوایل
دوره ناصری کمابیش تاریخنگاری سنتی حاکم بود و از میانه دوره ناصری تغییراتی در تاریخنویسی انجام شد. با توجه
بهضرورت تاریخنگاری این دوره و اهمیت کتب نوشتهشده توسط مورخین رسمی، در این مقاله به بررسی این دو نوع
نگاه تاریخنگاری رسمی پرداخته میشود و به این سؤال پاسخ داده شود که: چه تفاوتهایی را میتوان در تاریخنگاری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differences and changes in the official Qajar history of history from Fath Ali Shah to Nasir al-Din Shah

نویسندگان [English]

  • Shahla Mansouri Ghavamabadi 1
  • Soheila Torabi Farasani 2
  • Faizollah Boussof Corner 3
1 Ph.D. Student, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran sh_mansuri@yahoo.com
2 Associate Professor, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Sftorabi1963@gmail.com
3 Assistant Professor, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Official historiography texts in the Qajar period have changed due to political and social
changes and connections with the West, and a familiarity with the historical works of the
West, and created new insights in historiography. During this period, two types of
historic studies with different approaches to the official historians Was used. The
beginning of the Qajar period until the end of Muhammad Shah's period and the early
period of the Nazarene period was more or less traditional in traditional historiography,
and in the middle of the Nazari period, some changes were made in the history of history.
Considering the necessity of the historiography of this period and the importance of the
books written by the historians, this paper examines this Two types of official
historiography look at and answer the question: What differences can be observed in the
historiography of this period
?
The method of this historical research is descriptive-analytic, based on library studies
and archival documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: historiography
  • official historiography
  • Qajar
  • court
  • traditional historiography
  • new historiography