مطالعه تطبیقی تحلیلی دیدگاه فریقین درباره زمینه ها و دلایل صلح امام حسن مجتبی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اخلاق دانشگاه معارف اسلامی،

2 . دانشیار گروه ادیان و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،

چکیده

امام، امت و مصالح هر جامعه، سه عنصر اساسی در تشکیل یک جامعه آرمانی هستند و هر کدام از آنها در موفقیت یا
انحطاط آن جامعه بطور مستقیم تاثیرگذار است. جامعه حسنی از آن دسته جوامعی است که در آن عدم بیعت جبهه
مقابل با امام، با وجود دعوت امام به بیعت، سبب میشود زمینههای جنگ در آن جامعه فراهم گردد و امام به مقدمات
جهاد و مبارزه بپردازد. اقداماتی همچون تعیین فرماندهان، مشخص نمودن پایگاه نظامی و ..،. از سوی امام، حاکی از
این تصمیم است؛ اما حوادث فراوانی همچون اختلاف نیات سپاه امام (ع،) پیوستن با وی در جنگ، خیانت خواص و از
جمله فرماندهان، شایعه پراکنی و تضعیف روحیه سپاه امام و ... که در این بین واقع میشود، باعث پذیرش صلحی
ناخواسته میگردد. این نوشتار با مطالعه تطبیقی، تحلیلی، شرایط جامعه حسنی و زمینههای صلح از نگاه فریقین، این
دلایل را بررسی نموده و بر میشمارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analytic study of the viewpoint of the 2 sects Shia and Sunni about the backgrounds and reasons of the peace treaty of imam Hassan

نویسندگان [English]

  • Marzieh varmazyar 1
  • Seyed akbar hosseni 2
1 Phd student in university of Islamic sciences
2 Imam Khomeini educational and research institute.
چکیده [English]

Leader, nation and expedient are three basic principles/elements in making an
ideal/desired society and each one from them in a way have a direct effect in
the success and decline of that society. Imam Hassan's society in words is a
society in which the lack of allegiance of the opposite front with the imam,
with the presence of Imam's invitation to allegiance, results in making the
grounds for battles in that community and Imam to lay the preliminaries of
war and combat/fight.
Actions/steps like appointing commanders, specifying the military base and ...,
from the Imam, this decision is stated; but different situations like dispute in
the intentions of the army of Imam to join with him in the battle, treachery of
the noble classes, in words commanders, spreading rumours and weakening
the spirit of the army of Imam..., which takes place in between, results in
acceptance of unwanted peace treaty.
This writing has studied and taken into account these reasons with
comparative and analytic study the conditions of community of Imam Hassan
and grounds of peace treaty from the viewpoint of both the sects Shia and
Ahle Sunnah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hassan
  • nation
  • allegiance
  • Peace
  • fight