تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

2 دانشجوی دکترای تاریخ ایران دوران اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول بررسی می شود. با آغاز جنگ
جهانی اول در سال 1914م./ 1332ه.ق و با تشکیل دولت موقت ملی در کرمانشاهان و حمایت دول متحد از آنان و
همچنین وجود ایلات و عشایر کرد، در همان سالهای آغازین جنگ، ارتش روسیه و بریتانیا در غرب ایران تحت فشار
قرار گرفتند و این بدان سبب بود که طوایف کرد به واسطه آشنایی با گذرگاهها و نقاط کوهستانی، آنان را در تنگنا قرار
دادند بویژه آنکه آلمانی ها و نیروهای عثمانی نیز از این شرایط بهره بردند. این مقاله با استفاده از روش پژوهش تاریخی
مبتنی بر توصیف و تحلیل ابعاد مختلف موضوع را بررسی می نماید. یافته های اصلی نشان می دهد که این خطه کهن به
سبب شرایط اقلیمی خاص از قبیل کوهستانی بودن، تنوع آب و هوایی، وجود رودخانه های خروشان، دشت های وسیع،
تنوع قومیتی و نیز در مسیر شاهراه بین النهرین
خراسان قرار داشتن، نقش بسزایی در تحولات سیاسی جنگ جهانی اول
در نقاط غربی ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the natural and human geography of Kermanshahan on the events of the first world war

نویسندگان [English]

  • Nasrollah PourMohammadi-e-amlashi 1
  • Pourya Esmaeili 2
1 Associate Professor, Department of History, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 PhD Student, The history of Islamic Iran, Department of History,Faculty of Literature and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In this research, the impact of the natural and human geography of Kermanshahan on the
events of the First World War is examined. with the onset of First World War in 1914/1332
AH, with the formation of the interim government in Kermanshah and the support of the
United States from them and also the existence of Kurdish tribes in the early years of the
war, the Russian and British armies in western Iran were under pressure, this was due to
the fact that the Kurdish tribes curtailed them by familiarizing themselves with the
highways and mountainous areas, especially the Germans and the Ottoman forces. This
article uses historical research method, based on the description and analysis of the various
aspects of the subject. The main findings indicate that this ancient area is due to certain
climatic conditions such as mountainous climate variation, the existence of tidal rivers,
vast plains, ethnic diversity, and the Mesopotamian - Khorasan high way, has played a
significant role in the political transformations of World War I in western Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Kermanshahan
  • Natural geography
  • Human geography
  • National interim government
  • First World War