آسیب شناسی وضعیت کنونی شیعیان هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان ومذاهب قم

2 استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی البرز

چکیده

قرون دهم تا سیزدهم هجری، برای جامعهی شیعهی هند به علت به دست گرفتن بخشی از حاکمیت این سرزمین پهناور،
پرورش علمای بزرگ و در نهایت، آزادی نسبی آحاد شیعه در بیان اعتقادات خود، قرون درخشانی بود.
رفته رفته از قرن سیزدهم به بعد، آن دوران طلایی رو به افول گذارد. چیزی که تاکنون، طی این دو قرن اخیر ادامه داشته
است. عواملی چون دسیسهچینی انگلیسیها پس از اشغال هند علیه مسلمانان، فشار اهل سنت هند به تشیع به عنوان
بدعتی در دین، تجزیهی پاکستان از هند و بالاخره نهضتهای استقلال طلبانهی هندوها علیه انگلیسیها از مهمترین
دلایل تأثیرگذار بر اوضاع شیعیان در این سرزمین بوده است که عامل انحطاط جامعهی شیعی در هند گردیده است. مقاله
حاضر در نظر دارد تا با عنایت به این عوامل تنها به بررسی آسیبهای وارد شده بر شیعیان بخصوص آسیبهای سیاسی،
اقتصادی، علمی، فرهنگی و...بارویکرد توصیفی
تحلیلی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Present Situation of India's Shiites

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Fathnejat 1
  • Ali Almasi 2
1 Graduated of Religions college of Qom
2 Professor of Religion Group of Medical Sciences University of Alborz
چکیده [English]

Tenth to thirteenth Hijrid centuries were brilliant ones for Shiite Indian society, because
of gaining a part of dynasty of this land, training great scholars, and finally partial freedom
of Shiites groups in stating their ideas. Gradually from thirteenth c. forward, those golden
times decayed. What is continued during these two last centuries are effects such as
English intriguing against Muslims after occupying India, Indian sonnies' pressures on
Shiites as an innovation in the religion, separating Pakistan from India, and finally Indian
movements wanting independency against English are the main impacting reasons on the
Shiites situation in this land, that is the reason of decaying Shiite society in India. This
paper decides to survey pressing harms on Shiites especially political, economic,
scientific, and cultural …, according to these reasons with a descriptive- analytical
method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pathology
  • Indian Shiites
  • Islam
  • Religion
  • Shooshtari Norollah
  • the Judge
  • Mir Hamed Hossein