مطالعه موردی بررسی بحران های اجتماعی دوره مظفری به روایت مرآت الوقایع مظفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه تاریخ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ،ایران

2 دانشیار،گروه تاریخ ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

3 استادیار،گروه تاریخ ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

چکیده

بحران هایی که از دوره ناصری بر کشور سایه انداخته بود، به علت عدم توجه به اصلاحات و
نوسازی در ساختار حکومت، در دوره مظفری بیشتر شد و حکومت را به آشفتگی و بی سامانی
کشاند. نظام مالی دولت فروپاشید وفشار اقتصادی بر مردم دوچندان شد وسبب ایجاد شورش ها
وبحران های اجتماعی در سراسر ایالات گردید. ملک المورخین یکی از مورخین رسمی دربار
مظفری در کتاب مرآت الوقایع، به خوبی به شرح وگزارش تمامی این شورش ها و بحران ها
پرداخته است.این نوشتار می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی
تحلیلی به بررسی نوع نگاه
مورخ رسمی به اعتراضات و شورش های مردم ومیزان دقت و توجه وی به مردم ومشکلات آنها
بپردازد ودرصدد است به این سوال پاسخ داده شود که: نوع نگاه عبدالحسین خان سپهر به عنوان
مورخ رسمی به شورش ها واعتراضات اجتماعی چگونه بوده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case study about social crises of Mozafari 's era described in Merat Al-vagaea Mozafari

نویسندگان [English]

  • Shahla mansori 1
  • Soheila torabi farsani 2
  • feisollah boushasb goshe 3
1 Phd student . history group ,najafabad branch, isalmic azad university,najafabad,iran, sh_mansuri@yahoo.com
2 najafabad branch, isalmic azad university,najafabad,iran
3 najafabad branch, isalmic azad university,najafabad,iran
چکیده [English]

Abstract
The crise that shook the country from the Nazarite era ,due to the lack of
attention to reforms and modernization in the structure of government
,increased in the period of hardship and made the government messy. The
financial system of the state collapsed and the economic pressure on the
people doubled ,causing insurrection and social crises throughout the state.
Malek Al-Mukherin,one of the official historians of Mozafari 's court in Merat
Al-Dawkh, has well described all the riots and crises.
This article tries to use the descriptive –analytical method to examine the kind
of official historian's look at people's protests and revolts and the level of
attention and attention to people and their problems. He is trying to answer
the following question: What was the kind of view of Abdul Hussein Khan
Sehpehr as official historian for the riots and social protests?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:rebellion
  • Social
  • Crisis
  • historian
  • court
  • Qajar