روابط ترکان و ایرانیان باتکیه برپیامدهای قومی آن در آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ، واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

خاستگاه اولیه ترکان، آذربایجان یا هیچ یک از سرزمین های ایرانی نبوده، بلکه اراضی شمال چین و درهی
اورخون در مغولستان کنونی نخستین خاستگاه اقوام ترک بوده که در دوره های مختلف به سوی ایران سرازیر
شده اند. این نقل مکان نه مهاجرت بلکه یک تهاجم گسترده توأم با قتل و غارت و چپاول و همچنین انحطاط
فرهنگی و تمدنی بوده است. این تهاجم پیامدهایی نیز در پی داشته گرچه در دوره هزار ساله اخیر، حاکمان
عمدتاً ترکان و ترکمانان بوده اند، اما این امر هرگز به استحاله فرهنگی ایرانیان منجر نشد بلکه بالعکس ترکان
و مغولان مهاجم در فرهنگ و زبان و هویت ایرانی مستحیل شدند. گرچه زبان ترکی در برخی از مناطق
مانند آذربایجان گسترش یافت ، اما لزوماً به تغییر هویت مردم آن منطقه نینجامید.
واژگان کلیدی: ترکان، ایران، آذربایگان، پیامدها، هویت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

e relations between Turkish and Iranian base on its ethnical consequences in Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Behroozi 1
  • kiamehr firoozi 2
1 Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 Student of Central Tehran Branch ,Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Azarbijan or any of the territories in Iran Turkish origin was not.But the
first origin is lands of northem china and ourkhoonvally in current
Mongolia. That flocked by Iran in different periods This migration has not
been reloate but was a massive with murder and looting as well as cultural
and civilizational decline. This invasion had consequences. Although
during the past thousand years the Turks were ruling but it did not lead to
the dissolution of the Iranian cultural. Vice versa Horde invaders were
assimilated to the Iranian language and culture. Turkish in some areas,
such as Azerbaijan expands. But Iranian identity of the people there did
not change.
Key words: Turks,Iran,Azarbijan,Consequences,Identity