حلیل و تبیین تاریخی اندیشههای سیاسی- اقتصادی محمد حسن خان اعتمادالسلطنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه لرستان.

3 کارشناسی تاریخ

چکیده

در تاریخ ایران رجال و شخصیتهایی بودند که افکار و اندیشههای آنها در عصر خودشان منجر به
تحولات بزرگی میشد. محمدحسنخان اعتمادالسلطنه یکی از بارزترین نمونه این شخصیت هاست. افکار
و اندیشههای او که یکی از بزرگترین وزرای قاجار بحساب میآید؛ در نوع خود بینظیر است. بازتاب این
اندیشه ها را میتوان در کتابهای که از او به جا مانده است مورد بررسی قرار داد. مسئلهای که در این پژوهش
مورد توجه است؛ این است که اندیشههای سیاسی- اقتصادی محمد حسن خان اعتمادالسلطنه حول چه
محورهای بوده است؟ یافته های این پژوهش بر اساس روش تاریخی و بر مبنای توصیف و تحلیل اندیشه
های اعتمادالسلطنه به دست آمده است؛ بر این اساس اعتمادالسلطنه با وجود آشنایی با تمدن غرب و رواج
روشنگری در ایران در زمینه اندیشه سیاسی مخالف دگرگونی و تغییر است و هر نوع اصلاحی رو در
چارچوب حفظ وضع موجود میداند. افکار سیاسی او در زمینه قانون، حکومت استبدادی، حکومت
جمهوری، حکومت مذهبی واعطای آزادی به مردم از جمله نمونه های است که او در آنها این اندیشه خود
را نشان میدهد. از طرفی اندیشه های او را در حیطه اقتصاد هم منجر به افزایش ثروت، درآمدزایی، صرفه
جویی و عدم خروج سرمایه از مملکت شد که در این مقاله به تحلیل و تبیین این موارد میپردازیمعنوان مقاله [English]

Historical description and analysis of the political-economical ideas of Mohammad Hassan Khan Etemad al-Saltanah

نویسندگان [English]

  • mojtaba zehabi 1
  • akram karamali 2
  • roghaieh sobhani 3
1 phd student in hostory . isfahan university
2 phd student in lorestan university
3 ma .in history
چکیده [English]

In Iran's history, there were characters whose thoughts and thoughts in
their time led to great transformations. Mohammad Hassan Khan Etemad
al-Saltanah is one of the most prominent examples of these characters. His
thoughts, which is one of the largest Qajar ministers, are unimportant in
their own way. The reflection of these ideas can be seen in the books left
behind by him. What matters in this research is that the political and
economic ideas of Mohammad Hassan Khan Etemad al-Saltanah have
been around?
The findings of this research are based on the historical method based on
the description and analysis of the ideas of Trust al-Saltanah. Accordingly,
Etemad al-Saltanah, despite being acquainted with Western civilization
and enlightenment in Iran, is in the context of political thought opposed to
change and any correction In the framework of maintaining the status quo.
His political thoughts on the law, the authoritarian state, the government
of the republic, the religious government, and the freedom of the people
are among the examples in which he manifests itself in this thought. On
the other hand, his thoughts in the realm of the economy have led to an
increase in wealth, income generation, saving and non-withdrawal of
capital from the country, which we will analyze and explain in this article
.
Key Words: Trust, Social, Political, Economic, Law, Cadastre