طراز و کارکرد آن در دربار خلفای عباسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ، واحد تاکستان ، تهران ، ایران

2 واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تاکستان ، ایران

چکیده

طراز به عنوان سَبکی از تزئین پارچه و منسوجات، که شامل اسامی مقدس یا احادیث در کنار ذکر منصب
دارنده آن بود، به تدریج در تمامی البسۀ صاحب منصبان حکومت ها رواج یافت
طراز یکی از علائم اقتدار
و از نشانه های شکوه و عظمت خلفای عباسی محسوب می شد و در دربار عباسیان به عنوان ردای تجلیل
یا ردای عزت و افتخار دارای ارزش و اعتبار سیاسی والایی بوده و مانند منبر، تخت و خاتم از شئون و ابزار
حکومت به حساب می آمده است. لذا نقوش مختلفی با مضامینی که بیشتر شامل نام خلیفه و یا دعا و آیات
قرآن بود در این پارچه ها یا البسه ها بکار می رفت. جنس آن از پنبه رنگ نشده و گاهی اوقات جلا یافته
و یا با ترکیب پنبه و ابریشم در بافته های مرغوب بود. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت طراز و
کارکردهای آن می باشد. بنابراین در این نوشتار برآنیم تا روند و کارکرد طراز را در دوران عباسی بررسی
کنیم.
عنوان مقاله [English]

Taraz and function in Abbasi caliph courts

نویسندگان [English]

  • leila taherkhani 1
  • mostafa naseri rad 2
1 Phd student ,takestan beranch.islamic azad university,takestan,iran
2 Takestan beranch.islamic azad university,takestan,iran
چکیده [English]

Taraz as a style of decorating clothes and textiles containing saint names
or narrations along with the position of the official, gradually prospered
in clothes of all the officials of the governments.Taraz is one of the
symbols of the power, glory and majesty of Abbasi
And in Abbasi courts, it has had political value and credit as the garment
pride and esteem.Similar to Manbar,Takht and Khatam it was among
governmental things. Therefore different paintings or contents including
the name of the caliph, prayer or verses of Quran were used in these clothes
and garments. The material was uncoloured cotton and sometimes
polished one in combination with silk in high quality clothes. The main
reason of the present study is to review the nature and different of Taraz.
Therefore, we aim to analyze the procedure and function Taraz in Abassi
time
.
Keywords: clothes,Taraz, officials,Abbasi government