تبیین اوضاع دینی کوره ارّجان در آستانه ورود اسلام تا قرن چهارم هجری قمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 گروه تاریخ ،دانشگاه اصفهان

3 گروه تاریخ ، دانشگاه اصفهان

چکیده

منطقه کوهستانى فارس از قدیم الایام در صیانت دین زردشتی بسیار محافظهکار بود، و ارّجان که یکی از کوره های
پنج گانه آن به شمار می رفت، نقش بسزایی را در این امر ایفا نموده است. علاوه بر آتشکده های مختلف، قلعه حصن
الجص در ارّجان تا مدت ها بعد از نفوذ اسلام همچنان حافظ دین زردشتی در این منطقه بود. علاوه بر دین زردشتی
جنگ های ساسانیان در بلاد مسیحی نشین زمینه کوچ بسیاری از مسیحیان را به بلاد ایران از جمله ارّجان فراهم نمود.
ریو اردشیر از توابع ارّجان بود، که شاپور ساسانی رومی ها را بعد از سال 256م به این شهر تبعید نمود. در این شهر دو
کلیسا برای مسیحیان یونانی و سوری ساخته شد، و بدین ترتیب ریو اردشیر مرکز مسیحیت فارس گردید و به اوج
وسعت و تکامل خود رسید. امّا با فتح ارّجان به دست مسلمین کم کم این ادیان پیروان خود را از دست دادند، و زمینه
ی گسترش دین اسلام در این کوره تاریخی فراهم گردید. در دوره اسلامی فرقه های مذهبی مثل معتزلیان، اهل حدیث،
شیعه و غیره در این منطقه رسوخ نمودند و شاگردان بسیاری از اهل حدیث از این شهر برخاسته اندعنوان مقاله [English]

Religious Events of Arjan on the Eve of Islam Arrival to Fourth

نویسندگان [English]

  • mohammad azagh 1
  • Fereidoun Ailhyari 2
  • Ali Akbar Kajbaf 3
1 Phd student in history ,Isfahan university
2 Faculty of History, University of Isfahan
3 Faculty of History, University of Isfahan
چکیده [English]

Abstract
Since ancient times, mountainous regions of pars were preserved by very conservative
Zoroastrianism religion, and Arjan which was one of its five main Kooreh, had a great role
in this regard. In addition to different fire temples, for long times Hassan al-jas castle in
Arjan was keeper of Zoroastrianism religion in the region. In addition to Zoroastrianism
religion, Sassanids’ wars in Christian areas provided the basis for migration of many
Christians to Iran, especially Arjan. Riv-ardashir was environs of Arjan, that Sassanid
Shapour exiled romans to this city after the year 256 AM. Two churches were constructed
for Greek and Syrians in the city, and therefore Riv-ardashir became the Christian center
of Fars and reached to the peak of its width and development. However, these religions
departed there slowly with the conquest of Arjan by Muslims, and provided the fields for
expansion of Islam in the Kooreh. In the Islamic era, cult religions like the Mu'tazilites,
Ahle Hadith, Shia and others intruded in the area, and many students of the hadith have
risen from of the city