بررسی وضعیت اجتماعی یمن در عصر طاهریان(858-945هـ.ق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ ، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دکتری تاریخ اسلام و مدرس موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی آبیک

چکیده

بررسی وضعیت اجتماعی کشورها و سرزمینها از جمله آداب و رسوم، جشن های فرهنگی و سیاسی،
پوشش، تغذیه، بهداشت، پراکندگی اقوام و مذاهب و غیره از موضوعات مهم در حوزه تاریخ اجتماعی محسوب
می شوند. مقاله حاضر، بخش مهمی از این حوزه اجتماعی جامعه یمن در عصر طاهریان(858-945هـ) یعنی
جشن ها، بهداشت، پوشاک، اخلاق و پراکندگی اقوام و مذاهب و تغذیه را مورد کنکاش قرار داده و به توصیف
و بررسی تفضیلی آن پرداخته است. نویسنده این مقاله سعی بر آن دارد به این سوالات پاسخ دهد: اوضاع
اجتماعی یمن در این دوران چگونه بوده است؟ حاکمان طاهری چه نقشی در وضعیت اجتماعی جامعه
داشتند؟ به نظر می رسد این آداب و رسوم مختلف اجتماعی رابطه نزدیکی با اوضاع سیاسی یک سرزمین
دارند چرا که اوضاع اجتماعی، آیینه شرایط سیاسی جامعه می باشد. بنابراین بر اساس اطلاعات تاریخی در
این دوره جشن هایی به مناست های مختلفی چون تولد رسول خدا، حلول ماه مبارک رمضان، عید سعید
فطر و قربان، جشن استقبال از افراد سیاسی، پوشاک و تغذیه مناسب با جغرافیای حاکم بر منطقه مورد
استفاده می گرفت. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع تاریخی، به
بررسی وضعیت اجتماعی یمن در عصر طاهریان می پردازدعنوان مقاله [English]

A survey of Yemen's social status in the Tahirid’s Period(858-945 A.H)

نویسندگان [English]

  • Mohammad sepehri 1
  • ali golami phirozjani 2
1 Centeral tehran branch.islamic azad university
2 Phd in Islamic history and staff of giasoldin jashid kashani Institute of Higher Education
چکیده [English]

The study of the social status of countries and territories, including customs, cultural and
political celebrations, coverage, nutrition, health, dispersion of ethnic groups and
religions, etc. are among the most important issues in the field of social history. The
present article explores an important part of this social sphere of Yemeni society in the
era of Tahirids (945-858): celebrations, hygiene, clothing, ethics and dispersion of ethnic
groups and religions, and nutrition, and has described it in detail. The author of this article
tries to answer these questions: How was the social situation in Yemen during this
period? What was the role of the Taheri rulers in the social status of the society? It seems
that these social customs are closely related to the political situation of a land, because
the social situation is the mirror of the political conditions of the society. Therefore,
according to historical information, during this period, celebrations of various
manifestations such as the birth of the Prophet, the feast of the holy month of Ramadan,
Eid al-Fitr and Qurban, were used to celebrate the welcome of political people, clothing
and nutrition appropriate to the geography of the region. This study uses a descriptiveanalytical method and, based on historical sources, examines the social status of Yemen
in the era of Tahirids.