پژوهشی در نام و تعداد شهدای نینوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه باقر العلوم

چکیده

شهدای نینوا، دردانههای حیات و از بهترین و وفادارترین اصحاب سیدالشهدا)ع( بودند که در
طول زمان و به علت تکیه بر منابع بی اعتبار یا ضعیف، نامهای فراوانی به آنها افزوده شده
است که میتوان آنها را به چند گروه تقسیم کرد . .
۱افرادی که از اساس وجود خارجی نداشتند.
دشمنان اهل بیت که هم عصر امام حسین)ع( بودند و نامشان در شمار شهدای کربلا ضبط
شده است.
افرادی که روز عاشورا در لشکر ابن سعد حضور داشتند، ولی به مرور زمان نام
برخی از آنها جزء شهدای کربلا ضبط شده است . .۴کسانی که در لشکر امام حسین)ع( حضور
داشتند، اما به علت اسارت یا جراحت، قبول کردن امان نامه از دشمن یا فرار از میدان جان
سالم به در بردند و با این وجود نام برخی از آنها در شمار شهدای کربلا ضبط شده است. از
همین روی شناخت هویت و تعداد اصحاب سیدالشهداء)ع( و تعیین نام شهدای کربلا و تمییز
آن از سایرین، امری لازم و ضروری استعنوان مقاله [English]

A study on the name and number of martyrs of Nineveh

نویسنده [English]

  • ebrahim salehi hajiabadi
Bagher Al-ulum University
چکیده [English]

The martyrs of Nineveh were the uniques of world and of the best and
the most loyal companions of Imam Hussain (AS), which because of
the reliance on invalid or poor sources
over time, many names have been added to them that can be divided
into several groups.
Individuals who didn't exist. 2 The enemies of Ahlul-Bayt who were
contemporaneous .۱ with Imam Hussein (AS), and their names have
been recorded among the martyrs of Karbala. 3 Persons who were
amongst army of Ibn Sa'd on Ashura, but the names of some of them
were recorded as martyrs of Karbala. 4 Those who were in the army of
Imam Hussein (AS), but survived because of captivity, injury,
acceptance of a safe-conduct from the enemy or escape from the
battlefield, and yet their names have been recorded amongst the martyrs
of Karbala. Therefore, it is necessary and essential to know the identity
and number of companions of Imam Hussain (AS) and determine the
names of the martyrs of Karbala
and distinguish them from others.