تحلیلِ شعرْاستنادهای تاریخی مشروطه در دیوان بهار

نویسنده

واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

چکیده:
شعرْاستنادهای تاریخی، بخشی از میراث منظوم ادب فارسی است که حاوی نوعی واقعه نگاری میباشد و قادر
است به عنوان یک سند در تحلیل تاریخی رویدادها مورد توجّه قرارگیرد. ظرفیت زبانی و موسیقیایی بودن فوق العاده
زبان فارسی، آن را به زبانِ شعر معروف کرده، بنابراین اشعار آن علاوه بر موضوعات و مضامینی که به شکل معمول
در شعر دیگر زبانها منعکس شده کارکردهای تازهای یافته اند که یکی از آنها، نقل تاریخ است. شاعران مشروطه
خواه ایرانی از جمله ملک الشّعرای بهار در سرودههای خود به نقل وقایع تاریخی آن عصر اهتمام کردهاند و بسیاری
از رویدادها و علل وقوع آنها را ماندگار نمودهاند. در این جُستار با روش تحلیلی- توصیفی و با دقّت بر اشعار ملک
الشّعرا سعی گردید نشان داده شود که بسیاری از مطالب مذکور در کتبِ تاریخیِ مربوط به مشروطیّت، قابل انطباق
با سروده های ارجمند این شاعر مبارز و بزرگ است، همچنین از بیان اجمالی زندگی نامه و آثار او، اهمّیّت جنبش
مشروطه و تأثیر آن در فرهنگ، اجتماع و شعر فارسی و ارائه و تحلیل نمونههایی از شعر بهار که حاوی اطّلاعات
تاریخی مربوط به مشروطیّت است غفلت نشده استعنوان مقاله [English]

An Analysis of Historical Documentary Poetry of The Constitution in Bahar’s Divan

نویسنده [English]

  • Hamidreza jadidi
Mahallat Branch,Islamic azad university,mahallat.iran
چکیده [English]

Abstract
Historical documentary poetry is a part of Persian literature which
includes a kind of chronology and can be used as a document to study
historical events. Extraordinary linguistic and musicality of Farsi has
made famous as the language of poetry. Hence, in addition to its poetry
similarity to other languages in subject and content, it possesses a new
function which is narrating history. The Iranian Constitutionalist poets
such as the poet laureate Bahar has narrated historical events in his
poetry and has registered many events and their causes in his own
poetry. This study attempts to show that many historical events in the
Constitutionalist era mentioned in historical documents match the
events narrated in his poetry. Also, it is attempted to study his
biography and works and the effects of Constitutionalism on Iranian
society, culture and Persian poetry and some of his poems that are
related to historical information of Constitutionalism have been
.analyzed
Key words: historical documentary poetry, constitutionalism, the
poet laureate Bahar, reflections