کتابخانه های ایران در عصر آل بویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ، گروه تاریخ ،واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 استادیار گروه تاریخ ، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

کتابخانه ها به عنوان نهادی پرورشی و گاه مذهبی و دینی در خدمت جوامع بشری بوده و سبب رشد و توسعه فرهنگ
ها، ارزش ها و شکوفایی دانش گردیده است، همچنین کتابخانه ها به عنوان مراکز تولید و اشاعه اطلاعات، جایگاه
رفیعی در میان مسلمانان و تمدن اسلامی داشته اند،این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اسلام است، در دوران
های مختلف تاریخی، فرهنگ وتمدن ایران یکی از تمدن های مهم و تأثیرگذار برتمدن اسلامی بوده است،این
اثرگذاری به واسطه پیشینه کهن و غنی آن می باشد،عصر آل بویه، از لحاظ کتاب و کتابخانه، نسبت به اعصار دیگر،
دارای امتیازات و برتری های خاصی بوده است،نقش امرا و وزرای آل بویه در تأسیس کتابخانه ها قابل توجه است
این وزرا در طول وزارت خود، علاوه بر پرداختن به امور دیوانی و کشوری،در راه ترویج دانش و ادب و هنر می
کوشیدند و حتی خانه خویش را به مجمع و محل رفت و آمد علما و دانشمندان تبدیل می کردند،به همین سبب
است که در قرن چهارم هجری با قدرت یافتن آل بویه اوضاع جدیدی برای آثار واندیشه ها فراهم شد،در مرکز خلافت
اسلامی، بغداد دانشمندان بزرگی در زمینه های مختلف علوم وفنون به عرضه دیدگاه ها ونظریات خود پرداختند،تا
جایی که درآن زمان در هر رشته از علم و ادب بهترین و نفیس ترین کتابها نوشته می شدو باشکوهترین و مهمترین
کتابخانه ها و گنجینه های علوم به وجودمی آمد، در شهرهای مختلف ایران و عراق کتابخانه هائی وجود داشت، که
در هیچ زمانی نظیری بر آنها پیدا نشده است.
در این پژوهش ازروش تحقیق،توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شکل کتابخانه ای استفاده شده استعنوان مقاله [English]

Investigating Iranian libraries in the age of Al Boyah

نویسندگان [English]

  • tayebe kazemi abyazani 1
  • hamid reza safakish 2
1 history department ,Central Tehran Branch،Islamic Azad University,tehran,iran
2 Assistant Professor in history department , Central Tehran Branch,Islamic Azad University,tehran ,iran
چکیده [English]

Libraries have served as a breeding institution, sometimes religious and religious, serving human
societies. And has led to the growth and development of cultures, values and the flourishing of
knowledge, Libraries as centers for the production and dissemination of information have also
had a fortune among Muslims and Islamic civilization. This position is mainly due to the
teachings of the school of Islam, In different historical periods, Iran's culture and culture has been
one of the most important and influential civilizations of Islamic civilization. This influence is
due to its ancient and rich background. In the book of Al-Bouayeur, in the book and library, it
has had some privileges and privileges over other ages. The role of Amr and Al Boya ministers
in the establishment of libraries is significant. These ministers, during their ministry, In addition
to dealing with civil and domestic affairs, they tried to promote knowledge and art and art. And
even transformed their home into the assembly and the campus of scholars and scholars, That is
why in the fourth century AH, with the power of finding Al Boyah, a new situation was created
for the works and the works, In the center of the Islamic caliphate, Baghdad provided great
scholars in various fields of science and technology with their views and opinions. To the extent
that at that time in each discipline of science and literature the best and most exquisite books
were written And the most magnificent and most important libraries and treasures of science
were created,
There were libraries in different cities of Iran and Iraq, which have never been found on them at
any time.
In this research, the research method is descriptive-analytical and data collection is used in the
form of a library.