اردبیل شهر مقدس صفویان

نویسنده

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده


چکیده
در آستانه ظهور صفویان، خانقاه اردبیل کانون تجمع صوفیان مناطق مختلف به شمار می آمد. با تشکیل دولت
صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل اول، شهر اردبیل مرکز تحولات سریع مذهبی این
دوره شد. با توجه به انتساب صفویان به اهل بیت علیهم السلام، آرامگاه شیخ صفی الدین در این دوره از
جایگاه معنوی والایی برخوردار بوده و زائران زیادی از سراسر ایران و سرزمین های مجاور به این سوی می
کشاند. اینکه چه عواملی موجب شد شهر اردبیل در دوره صفویه در کنار شهرهایی مقدس نظیر مشهد و قم
به عنوان یک قطب مذهبی در کشور مطرح شود، از جمله مسائلی است که این پژوهش به دنبال پاسخگویی
به آن است. همچنین علل عدم تداوم این جایگاه مذهبی از دیگر مباحثی است که با استفاده از داده های
تاریخی و تحلیل آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به نظر می رسد رسمیت یافتن مذهب تشیع به دست
صفویانی که برخاسته از اردبیل بودند و وجود مزار شیخ صفی در این شهر عوامل اصلی دستیابی اردبیل به
این شکوه مذهبی بوده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی
تحلیلی انجام خواهد شد مسائل یاد شده
مورد بررسی قرار خواهند گرفتعنوان مقاله [English]

Ardebil Holy city of Safavid

نویسنده [English]

  • Saeid Najafinejad
Research Center for Ahlulbayt History and Conducts Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

Abstract
On the eve of the advent of the Safavids, the monastery of Ardebil was
the focus of the gathering of Sufis in different regions. With the
formation of the Safavid government and the establishment of the Shia
religion by Shah Isma'il I, the city of Ardabil was the center of the rapid
religious development of this period. Considering the attribution of the
Safavids to the Ahl al-Bayt (AS), the shrine of Sheikh Safi al-Din in this
period has a great spiritual position and draws many pilgrims from all
over Iran and the surrounding territories to this side. What caused the
city of Ardabil in the Safavid period along with holy cities such as
Mashhad and Qom as a religious pole in the country, is one of the issues
that this research seeks to respond to. The reasons for the lack of
continuity of this religious position are other issues that will be examined
using historical data and analysis. It seems that the recognition of the
Shi'a religion by the Safavids who originated from Ardabil and the
existence of the tomb of Sheikh Safi in this city were the main factors
behind the achievement of Ardabil in this religious glory. In this
descriptive-analytic study, these issues will be examined