بررسی مناسبات مسیحیان و جوامع مسیحی با شاهنشاهی ساسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه تاریخ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران.

چکیده

در سدۀ چهارم میلادی یک تحول دینی بزرگ به وقوع پیوست و آن آزادی جوامع مسیحی در انجام فرایض دینی به
دنبال فرمان مشهور میلان ( 313میلادی) از سوی کنستانتین امپراتور روم بود. آزادی کیش مسیح و سپس نشر و ترویج
آن به عنوان دین رسمی امپراتوری، معادلات سیاسی جهان آن روز را برهم زد. دولت ساسانی از جریان به وجود آمده
و تحولات ناشی از آن برکنار نماند. شهریاران ساسانی که با اعمال سیاست دیاسپورا (تبعید) بخش قابل ملاحظهای از
مسیحیان را در شهرهای ایران اسکان دادند، ناخواسته به گسترش مسیحیت در ایران کمک کردند. تعامل با اقلیتهای
مذهبی خاصه مسیحیان از اهم موضوعات و مسائل فراروی شهریاران ساسانی بود. روند رو به رشد طبقه آنشهریگ
(ناشهروندان،) ناهمگونی دینی با جامعه زرتشتی ایران و قدرت گیری روحانیون ساسانی اگر چه دورهای از تعقیب و
آزارها را متوجه مسیحیان ساخت، لیکن محدود ساختن مناسبات مسیحیان با جامعه ساسانی و اکتفا نمودن به این مقدار
ضعیف از روابط، خطا خواهد بود. آنان دارای روابط فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذاری نیز بودهاند که بیان آن هدف این
پژوهش است. این مقاله بر اساس روش پژوهش تاریخی و به شیوۀ توصیفی - تحلیلی بر آن است تا نقش عوامل
فرهنگی و اجتماعی را در روابط میان مسیحیان و شاهنشاهی ساسانی تبیین کند. دستاورد تحقیق نشان میدهد که جدای
از فاکتورهای سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در این مناسبات تأثیرگذار بودهاند
واژگان کلیدی : مسیحیت
جوامع مسیحی بیزانس روم- ساسا


عنوان مقاله [English]

Study of relations between Christians and Christain Communities with the Sassanian empire

نویسندگان [English]

  • Mojtaba nagdi 1
  • fezoallah boshasbgosheh 1
  • Ahmad kamranifar 2
1 History department,najafabad branch,Islamic azad university,najafabad,iran
2 History department,najafabad branch,Islamic azad university,najafabad,iran
چکیده [English]

Abstract
In the fourth century AD a great religious transformation took place and that was the
freedom of christian communities - to carry out religious orders - was followed by the
commanding officer of Milan ( 313 AD ) by the Roman emperor Constantin. The
freedom of the religion of Christ and publishing and promoting it as the official religion
of the empire disrupted the political equations of the world on those days.
The sassanid government was influenced by the happened event and evolution caused by
it. Sassanian kings - who through the policy of Diaspora resettled a massive number of
Christains in Iranian cities unwittingly helped spreading Christianity in Iran.
Interaction with religious minorities especially Christians was one of the most important
issues for the Sassanian kings. The growing trend of the non - citizenry class , the
religious dissonance with the Iranian zoroastrian society , and the consolidation of the
Sassanian clerics - although resulted in a period of persecution for Christians - but limited
the relations of Christians with , the Sassanid community and counting on this weak
relationship was a fault. They have also exerted a strong cultural and social relationships
which is the purpose of this study. This paper uses the analytical method in historical
research and seeks to explain the role of cultural and social factors in the relations
between the Christians and Sassanian empire. Research findings show that , apart from
political factors , cultural and social factors have also been influential in these
relationships