مسائل و ضرورتهای سربازگیری در ایران عصر قاجار(مطالعه موردی: اسناد مازندران دوره ناصری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ ، واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ،

2 کارشناسی ارشدتاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، مازندران، ایران

3 دانشجوی دکترای رشته تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

چکیده
پیشینه پدیده سربازگیری به حدود 400پیش از میلاد مسیح برمیگردد، اما در عصر قاجار، طبق گزارشات موجود،
سربازگیری بر مبنای «بنیچه» که چندان قدمتی هم ندارد، ضروری بود؛ در این عصر، سربازگیری از مؤلفههای مهم امنیتی
حیات اجتماعی مردم ایران به شمار میآمد. حال، مسأله اساسی تحقیق حاضر چرائی، چگونگی و ضرورت های
سربازگیری در ایران عصر قاجار(دوره ناصری) است.
فرضیه تحقیق عبارت از این است که سربازگیری در مواقع لزوم از رعیت و به منظور حفاظت از مرزها و سرکوب
شورش های داخلی صورت می پذیرفته است.
در انجام این تحقیق از روش تحقیق تاریخی (استقرائی) استفاده شده است که سعی دارد با رعایت امانت و حفظ اصول
علمی و نیز با نگاهی عینی به وقایع و حوادث مستند تاریخی که در اسناد و منابع تاریخی آمده است، به تبیین و استدلال
تاریخی موضوع بپردازد.
یافته های تحقیق نشان میدهد، مواردی همچون دزدی و غارت اموال مردم و اتباع خارجی توسط سربازان، عدم
پرداخت مواجب سربازان و گرفتاری معیشتی در زندگیشان، کمبود نان طی 72دفعه قحطی در عصر ناصری و 47بار
بلوای نان، سبک زندگی روستایی و عشایری، اعمال نفوذ خوانین به منظور سربازگیری از گروه کم بضاعت و فقیر و
فقدان قانون مدون، از موانع عمده سربازگیری در دوره ناصری بودهاند. دفع شورش و حفظ امنیت داخلی، مقابله با
تهاجم خارجی، رفع و ترمیم آثار پدید آمده از وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی، پیشگیری از شیوع بیماری
-
های وبا و طاعون و تعمیر ابنیه و راهها اهمیت و ضرورت سربازگیری در عصر ناصری بوده است


عنوان مقاله [English]

issues and necessities of recruiting in Qajar era (Case study: Mazandaran documents of Naseri period)

نویسندگان [English]

  • sina forozesh 1
  • Ahmad bavand savadkouhi 2
  • reza ebadi 3
1 Department of History , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 MA in Iran History after Islam ,Noor Branch, Islamic Azad University,Noor , Iran
3 Ph.D Student in Department of History , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]


Abstract
The background of the recruiting phenomenon dates back to around 400 BC, but in the
Qajar era, according to reports, insurrection based on Baniki, which was not so old, was
necessary; in this era, recruiting from the important components of social security of the
people Iran was considered. Now, the basic question of the present research is the nature
of the necessity of recruiting in Qajar era (Naseri period).
The research hypothesis is that recruiting, when necessary, from the nation in order to
protect the borders and suppress the internal insurrections.
In this research, the method of historical research (inductive) has been used, which seeks
to explain the historical reasoning of the subject, observing the trusted and preserving of
scientific principles, and also with an objective look at the events and events of the
historical documentary that are presented in the documents and historical sources.
Findings of the research show that such cases as the theft and looting of property of
people and foreign nationals by soldiers, non-payment of soldiers' expenses and
subsistence in their lives, shortage of bread during 72 times of famine in the Naseri era
and 47 times of bread blooms, The rural and nomadic life, the influence of the readers in
order to recapture from the poor and poor, and the lack of codified law, have been the
main obstacles to recruitment during the Nazarene period. Repelling rebellion and
maintaining internal security, coping with external invasion, removing and repairing the
effects of natural and abnormal natural disasters, preventing the spread of cholera and
plague and repairing buildings and roads, the importance and necessity of recruiting in
the Nazarene era.
Key Words: Difficulties, Necessity, Retirement, Qajar, Naseri.