سیاست های نظامی موسی بن نضیر در آفریقا و اندلس در دوره ولید بن عبدالملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.محلات -ایران

2 استادیار گروه تاریخ، واحدمحلات، دانشگاه ازاد اسلامی ،محلات، ایران

چکیده

جریان شکل گیری تمدن اسلامی درشمال آفریقا و اسپانیا با فتح این مناطق توسط فاتحان عرب(طی
قرن هفتم و هشتم )آغاز شد فتح سرزمین های آفریقای شمالی واندلس،از رخدادهای مهم تاریخ قرن اول
هجری است که سبب آمیزش و اتصال اروپا،آفریقا و آسیا در طی هشتصد سال گردید و انتقال فرهنگ
اسلامی از آن مستفاد شد؛در این میان نباید نقش «موسی بن نضیر» و درایت وی و فرمانده اش(طارق بن
زیاد ) را نادیده گرفت.وی جزو با کیاست ترین فرماندهان مسلمان قرن نخست هجری بود. هر چند در روند
این فتوحات شرایطی فراهم گردید که نتیجه فتوحات را به نفع موسی بن نضیر پایان بخشید؛ از جمله شرایط
حاکم بر آفریقا و اروپا و پشتیبانی خلیفه اموی از موسی و همچنین انگیزه مادی سربازان مسلمان را نباید
نادیده گرفت.در این مقاله بر آنیم گسترش مرزهای اسلام در آن سوی آبها ونقش مقتدرانه موسی بن نضیر
را بررسی نماییم.بدین منظور با روش پژوهش کتابخانه ای بررسی و مراحل کار به صورت طرح مقدماتی
اولیه، شناسایی وگردآوری منابع و فیش برداری به این امر نائل خواهم شدعنوان مقاله [English]

Musa bin Nozayr's military policies in Africa and Andalusia during the period of Walid bin Abdul Malik

نویسندگان [English]

  • leila narimanfard 1
  • amir teymoyr rafiei 2
1 h.D student of., Mahallat Branch, Islamic Azad University,mahallat , Iran
2 mahallat branch.islamic azad university, mahallat, iran
چکیده [English]

The beginning of the formation of Islamic civilization in North Africa and Spain was
conquered by the Arab conquerors (during the seventh and eighth seventh centuries),
conquering the lands of North Africa and Wales. It is one of the major events in the
history of the first century, causing interconnections between Europe, Africa and Asia
During the course of 800 years, the transfer of Islamic culture was used; in the meantime,
it should not ignore the role of »Moses bin Nozayr's « and his tributary, and his
commander (Tariq bin Zayd), one of the most holy Muslim commanders of the first
century AH . However, in the course of these conquests, conditions were put in place that
ended the outcome of the conquest in favor of »Moses bin Nozayr's« among other things,
the conditions governing Africa and Europe, and the support of the Umayyad caliph of
Moses, as well as the material impetus of the Muslim soldiers, should not be ignored. In
this article Let us examine the expansion of the borders of Islam on the other side of the
waters and the authoritative motivation of Musa bin Nozayr's. To this end, we will look
at the process of studying the work of the library in the form of an initial preliminary
design, identification, and retrieval of resources and a vector search