بررسی مناسبات سیاسی ایلخان بختیاری و شاه قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

از سال 1284هـ ق که اولین ایلخانی بختیاری طی فرمانی از جانب ناصرالدین شاه منصوب گردید تا
انقلاب مشروطیت، روابط پرفراز و نشیبی میان شاهان قاجار و ایلخان های بختیاری شکل گرفت که برآمده از
یک سلسله عوامل بود. عوامل پنج گانهای همچون چگونگی برقراری نظم و امنیت ایلی و فرا ایلی، نحوه جمع
آوری مالیات و پرداخت آن به خزانه دولت قاجار، کیفیت دادن سوار به دولت و کمک به آن در جنگ های
داخلی و خارجی، برقراری روابط دوستانه با شاه و مقامات قاجاری و سرانجام مسئله قدرت یابی بیش از اندازه
یک ایلخانی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روابط ایلخانی بختیاری و شاه قاجار بوده است. در این پژوهش
نقش و تأثیر هر کدام از این عوامل مورد بررسی و سنجش قرار گرفته و روشن می گردد که مسئله قدرت
یابی فراتر از حد ایلخانی بختیاری که شاه و دربار قاجار را به هراس افکنده بود بیشتر از سایر عوامل بر چگونگی
روابط طرفین و بویژه سرنوشت یک ایلخان تأثیرگذار بوده استعنوان مقاله [English]

An Analysis of political Relations between Bakhtiari Ilkhan and the Qajar Shah

نویسندگان [English]

  • ghafar porbakhtiar
  • abdolaziz movahed
Shoushtar branch.islamic azad university
چکیده [English]

An Analysis of political Relations between Bakhtiari Ilkhan and the Qajar Shah
        
 
The relationship between Qajar Shahs (kings) and Bakhtirai Ilkhans underwent numerous ups and downs from the assignment of the first Bakhtiari Ilkhani by Naser al-Din Shah’s mandate in 1857 to the Constitutional Revolution. Five factors can be enumerated for this. Keeping tribal and inter-tribal order and security, tax collection and its payment to the Qajar state treasury, providing the government with cavalries and assisting it in domestic and foreign wars, developing friendly relations with the Shah and Qajar officials, and eventually a Ilkhani’s overpowering were the most important factors affecting the relationship between Bakhtiari underwent and Qajar Shah. The present study examines the impact of each of these factors. The results indicate that the overpowering of Ilkhanis, which threatened the Qajar Shah and his Court, affected the relationship between the two parties, especially the fate of a certain Ilkhani, more than any other factor.         
Keywords: Qajar Shah, Bakhtiari Ilkhan, security, power, tax, relationship