دولت در نظریة سیاسی شیعة امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم و تحقیقات

چکیده

دولت اسلامی در اندیشه و عمل مبتنی بر وحی و یا به تعبیر دقیقتر مبتنی بر تفسیر وحی است. از همین رو
شناخت و سنجش نظریههای مختلف دربارة دولت در اسلام به مثابه مجموعهای از تفسیرهاست که هر یک
ساختاری معیّن دارند و از کارکردها و دستاوردهای خاصی حکایت میکنند. حال، مسأله اساسی تحقیق حاضر
نقش و کارکرد دولت در نظریه سیاسی شیعه امامیه است. فرضیه تحقیق حاضر این است که از نظر شیعه
هرگونه حکومتی در زمان غیبت فاقد مشروعیت است و باید برای حل و فصل پارهای از امور به فقیه جامع
الشرایط مراجعه کرد. این مسأله موجب شد فقیهان شیعه ضمن تمکین به اصول بنیادین شیعه در باب امامت
و رهبری جامعه، در شرایطی خاص، همکاری و پذیرش مسئولیت از طرف سلاطین را مجاز اعلام کنند تا
علیرغم نامشروع تلقی کردن نهاد سلطنت، اجرای پارهای از اوامر سلطانی زیر عناوین احقاق حق و یا حفظ
نظام، مشروعیت یابد. در انجام این تحقیق از روش تحقیق تاریخی (استقرائی) استفاده شده است که سعی
دارد با رعایت امانت و حفظ اصول علمی و نیز با نگاهی عینی به وقایع و حوادث مستند تاریخی که در اسناد
و منابع تاریخی آمده است، به تبیین و استدلال تاریخی موضوع بپردازد.عنوان مقاله [English]

Government in Shiite Imams' political theory

نویسنده [English]

  • sina forozesh
science and research branch, iau
چکیده [English]

the Islamic state is based on revelation-based thought or action, or more precisely, based on the interpretation of revelation. Hence, the recognition and evaluation of various theories about the state in Islam is a set of interpretations, each of which has a certain structure and speaks of certain functions and achievements. Now, the fundamental question of this research is the role and function of government in Shiite Imams' political theory. The present research hypothesis is that in the Shi'a's view, any government in the absence of time is illegitimate and must go to a comprehensive jurisprudence to resolve some of its affairs. This issue has led Shiite jurisprudents, while adhering to the fundamental principles of the Shi'a, regarding the Imamate and the leadership of the society, in certain circumstances, permit the cooperation and acceptance of the responsibility of the sultans, in spite of the illegitimate perception of the monarchy, the execution of a part of Soltani's orders under the titles of adoration To legitimize or maintain the system. In this research, the method of historical research (inductive) has been used, which seeks to explain the historical reasoning of the subject, observing the trusted and preserving of scientific principles, and also with an objective look at the events and events of the historical documentary that are presented in the documents and historical sources Pay.

Key words: government, Islam, political theory, Shiite Imamiyah, Safavid, Qajar.