نقد اخلاقی متن تاریخی کارنامۀ اردشیر بابکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

کارنامۀ اردشیربابکان با قدمت چهارصد ساله یکی از متون پهلوی است که محتوی اندرزهای اردشیربابکان، مؤسس سلسلۀ ساسانی است. فضائل اخلاقی بسیاری در متن کارنامۀ اردشیر به وی نسبت داده شده و اورا تا درجۀ قهرمان ملی و حماسی که دارای تمامی صفات متعالی اخلاقی از جمله داد، دهش، مهربانی، بی باکی، تهور و قداست است، برمی‌کشد. به نظر می‌رسد اردشیرنماد هویت ملی ایران در مقابل انیران باشد. در این اندرزها با بیانی حکمت-آمیز و خردمندانه، حال و کار آدمی در عرصۀ گیتی به سنجش درمی‌آید و کوته نگری‌ها، هوسرانی‌ها، فزون‌خواهی‌ها و دیگر صفات اهریمنی سرزنش می‌شود. اندرز در همه زبان‌ها و در همه حال و همه جا و همیشه وجود داشته است و نزد هر ملتی یک نوع حالت عمومی دارد؛ از آن جایی که فضایل و رذایل اخلاقی ریشه در ذات انسان دارد، درتمام فرهنگ‌ها و زبان‌ها، مورد پذیرش همگان است. مقالۀ حاضر، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد تا به نقد دیدگاه اردشیر بابکان پیرامون مؤلّفه‌های اخلاقی مورد بررسی قرار دهد. با استناد به یافته‌های این بررسی، اندرزهای اردشیر بابکان عموماً وظایف انسان را نسبت به خود، خداوند و دیگران بازگو می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical Criticism of the Historical Text of the Book of Ardeshir Babakan

نویسنده [English]

  • Asieh Zabihnia Emran
, Associate Professior, Payam Noor University
چکیده [English]

Ardeshir Babakan's 400-year-old work is one of the Pahlavi texts that contains the ideas of Ardeshir Babakan, the founder of the Sassanid dynasty. Many ethical virtues have been attributed to him in the context of Ardeshir's work, and he brings him to the point of national and epic heroism, which includes all the transcendental moral traits, such as despair, kindness, fearlessness, perseverance and sincerity. Ardeshir seems to believe that Iran's national identity is against Enyran. Advice generally refers to the duties of man toward himself, the Lord and others. In these wit and wisdom statements, human life is measured in the universe, and narrow-mindedness, hustle and bustle Wills and other evil traits will be blamed. Advice has been in all the languages and everywhere, everywhere and everywhere, and there is a general state to each nation; since virtues and moral vices are rooted in human nature, in all cultures and languages, The purpose of this article is to examine and analyze the words and phrases in the text of Ardeshir Babakan's text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advice
  • Individual Ethics
  • Political Ethics
  • Ardeshirbabakan