عملکرد وزیران کرمانی و نقش آنها در دیوان سالاری تیموریان با تکیه بر دوران ابو سعید و سلطان حسین بایقرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آراد اسلامی واحد بافت

2 معاون اموزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بافت

چکیده

حضور کرمانیان در حکومت تیموریان سبب شد تا نقش آنان در تشکیلات حکومت سلطان ابو سعید تیموری(873-855ق) و سلطان حسین بایقرا(911-875ق)نمود بیشتری پیدا کند.بسترهای مناسب و انگیزه های سیاسی و فرهنگی وزیران کرمانی در هرات جایگاه مناسبی برای ایشان به ارمغان آورد.
اما این پژوهش ضمن بررسی جایگاه وزارت در دوره تیموریان،در پی یافتن پاسخ این سوال است که: چه زمینه هایی سبب رشد وزیران کرمانی در دربار تیموری شد؟ وچه نقشی در ساختار دیوان سالاری تیموریان داشته اند؟یافته های پژوهش نشانگر این است که وزیران کرمانی به وسیله پدرانشان به امور دیوانی آشنا و با توجه به استعداد و لیاقت و پشتکاری که از خود نشان دادند به وزارت راه پیدا کردند و تبحر وعلاقه وزیران به امور فرهنگی ،هنری ،آموزشی و نقش ایشان در این زمینه باعث ایجاد شکوفایی فرهنگ و هنر در جامعه تیموری شد.
رویکرد مقاله تاکید برتبیین تحلیلی با اتکا به شواهد توصیفی بر گرفته از منابع اصلی و تحقیقی ،وبر پایه روش کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The performance of Kermani ministers and their role in the Timurid bureaucracy, relying on the era Abu Sa'id and Sultan Hussein Beyyara

نویسندگان [English]

  • forugh rahimpoor 1
  • ali rahimisadegh 2
1 baft branch,islamic azad university,
2 departeman univercity azad eslamic baft
چکیده [English]

The presence of Kermanian in the Timurd rule has increased their role in the the formation of the rule of sultan Abu Saeid Timo rey(855-873 AD) and sultan Hussein Bitarura(875-911AD).
Suitable grounds and political and cultural motives of the Kermani ministers in Heart brought them a good place.But this research while investigating the position of the Ministry seeks to answer the question: “What areas led to the growth of Kermani ministers in the Timurid court?” And hat role have they played in the structure of the Timurid bureaucracy? The research findings indicate that the kermani ministers through their fathers were familiar with the affairs of the Divani and in the light of their talents desirability and perseverance Ministers in their cultural artistic and educational affairs and their role in this field brought about the development of culture and art in timurid community.
The papers approach emphasizes analytic explanation based on descriptive evidence from the main sources of research and on the library methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timurian
  • Ministry
  • Afzal al-Din Mohammad Kermani
  • Khajeh Borhanaddin Abdul Hamid Kermani
  • Abdullah Moorvarid