مقایسۀ آراء و نظریات اشپولر با محققان روس دربارۀ اوضاع دین در دورۀ ایلخانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تاریخ

چکیده

محققان متعددی در باره اوضاع دینی عصر مغول تحقیق کرده اند؛ هر کدام به زعم خود گاهی با استناد وبعضاً با پیشداوری و بر اساس گرایش ها ونگرش هایی به آن پرداخته اند. با این حال برای فهم ماهیت دین وسیاست دینی دوره مغول با توجه به شرایط و مقتضیات ناشی از آن که در نتیجه حمله و تشکیل حاکمیت مغول ایجاد شد، بررسی دیدگاهها و نظرات محققان مختلف ضرورت دارد تا رویکردهای این تحقیقات نسبت به این موضوع وچرایی وچگونگی چنین پردازش هایی روشن گردد. از طرفی بی شک بررسی مقایسه ای وتطبیقی آرای این محققان وسنجش آن با اسناد ومدارک دست اول و شواهد تاریخی می تواند در این شناخت و رویکرد اهمیت زیادی داشته باشد. لذا پژوهش حاضر در تحلیلی ضمن مقایسه و ارزیابی دیدگاههای اشپولر به عنوان یکی از محققان غربی در حوزۀ تاریخ مغول با نظریات و نگرش تاریخی محققان روس در باره وضعیت دین در دوران مغول، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی خواهد بود که کدام یک از دیدگاه تحلیلی موجود در مورد اوضاع دینی عصر مغول با واقعیت همخوانی دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش بر پایۀ مقایسه ایی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Bertold Spuler's Views and Opinions with Russian Researchers on the Situation of Religion in Ilkhanid Period

نویسندگان [English]

  • karaim faraji
  • Monirh kazemirashed
  • Ali salarishadi
  • manijeh sadri
history
چکیده [English]

Several scholars have investigated the religious situation of the Mongol era. Each of them, in their own opinion, sometimes cited, and some by prejudice and according to their particular tendencies, have paid attention to it. However, in order to understand the nature of religion and religious politics in the Mongol period, considering the conditions and requirements of the Mongol invasion, it is necessary to examine the views and opinions of different scholars, in order to determine the approaches of this research to this issue, and the reasons and how Such processes will be clear. On the other hand, the comparative and comparative evaluation of the opinions of these researchers and their assessment of "classical documents" and "historical evidence" can undoubtedly be important in this understanding and approach. Therefore, the present research analyzes the comparison and evaluation of the views of Spuler (as one of the Western scholars in the Mongol history) with the views and attitudes of the Russian scholars on the state of religion in the Mongol era, seeking to answer this main question. What is the analytical perspective on the Mongolian religious situation consistent with reality? The research method in this study will be based on comparative analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mongolian history
  • Religion
  • Spuler
  • Russian scholars
  • Ilkhanians