بررسی مناسبات فرهنگی ـ تمدنی ایران و اتیوپی از ظهور اسلام تا پایان عصر صفویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله مناسبات فرهنگی تمدنی دو کشور تاریخی ایران و اتیوپی از آغاز اسلام تا دوره معاصر( با تمرکز بر چند سده اخیر) و بر اساس منابع موجود مورد بررسی قرار گرفته است . سئوال اصلی این مقاله " چه عواملی کنشگران اصلی در فرآیند تعامل فرهنگی اجتماعی دو کشور بشمار می روند؟" و فرضیه اصلی نیز " تاثیر و تاثر متقابل فرهنگی دو ملت ایران و اتیوپی بر یکدیگر " است. چارچوب مقاله بر نظریه " تبادل فرهنگی بین اقوام مختلف " دکتر لهسایی زاده استوار گشته و نتایج اجتماعی فرهنگی حاصل از آن متغیرهای مستقل پژوهش قلمداد می شوند. هدف مقاله نیز ارائه اطلاعاتی بکر و دست اول در مورد روابط فرهنگی دو کشور و طرح دیدگاهی نو در مورد مناسبات دو کشور طی چند سده اخیر است . روش تحقیق این مقاله توصیفی ـ تحلیلی ، میدانی است و نویسنده تلاش کرده است با بهره گیری حداکثری از منابع موجود ؛ اطلاعات بکر و دست اولی در خصوص روابط فرهنگی تمدنی دو کشور که منجر به دانش افزائی در این زمینه می شود را ارائه نماید . هدف مقاله نیز واکاوی و ارائه اطلاعاتی بکر و دست اول در مورد روابط فرهنگی دو کشور ، ارائه پاسخی مستدل و علمی به سئوال اصلی و ارائه دیدگاهی نو و بدیع در مورد مناسبات دو کشور طی چند سده گذشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Civilization and Cultural Relations of Iran and Ethiopia from the Rise of Islam to the end of safavid's Era

نویسنده [English]

  • Amirbahram Arabahmadi
Academic Member Tehran University
چکیده [English]

1071/5000
In this article, the cultural and civilization relations between the two historical countries of Iran and Ethiopia from the beginning of Islam to the contemporary period (focusing on several recent centuries) and on the basis of existing sources have been examined. The main question of this article is "What factors are the main actors in the process of cultural interaction between the two countries?" And the main hypothesis is "the cultural and cultural impact of the two nations of Iran and Ethiopia on each other." The framework of the paper is based on the theory of "cultural exchange between different ethnic groups" by Dr. Lordsai Zade, and the socio-cultural results derived from these independent research variables are considered. The aim of the article is to provide pristine and first-hand information on the cultural relations of the two countries and to present a new perspective on the relations between the two countries over the last few centuries. The research methodology of this article is descriptive-analytical, Field, and the author has tried to provide the maximum of available resources; to provide the first-hand information on the cultural relations of the two countries, which leads to increasing knowledge in this field. The aim of the paper is to provide first-hand information on the cultural relations of the two countries, to provide a substantive and scientific response to the main question, and to present a new and innovative view on the relations between the two countries over the past few centuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethiopia
  • Iran
  • Cultural Exchanges
  • Amharic
  • Persian Words