تمایزهای قانونگذاری در ایران دوره مشروطه و اروپای عصر روشنگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقاله حاضر بر این اساس استوار است که مشروطه ایران ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم خاصی خاصی داشت که مبتنی بر بینش مذهبی بود، بنابراین عمده ترین مباحث این دوره را مجادلات کلامی و فقهی تشکل میدادند. نظامهای مشروطه اروپائی پس از سده ها بحث و بررسی مفصل در باره مفهوم حقوق و ضرورت قانونگذاری نوین بر اساس آن حقوق شکل گرفتند، مشروطه ایران هم مبتنی بر تعریفی از حقوق بود که تحت تأثیر فرهنگ مسلط، در هیئتی مذهبی ظاهر میشد. دیدگاه اصلی مقاله حاضر این است که به دلیل تفاوتهای فرهنگی، بین مشروطه ایران و سایر نقاط عالم تفاوت وجود داشت، تلاش شده است این دیدگاه بر اساس روش توصیفی تحلیلی ارائه گردد. همچنین این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد دهد مبانی نظامهای مشروطه در سراسر عالم لزوماً یکسان نیست، بنابراین طبیعی است که تفاوتها و تمایزهائی بین آنها وجود داشته باشد. برای نشان دادن این تمایز، تا حدودی در باره آراء روسو بحث و بررسی به عمل آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislative Differences in Iran during the Constitutional Revolution and the European Period of Enlightenment

نویسندگان [English]

  • Akram Salehi Hikouyi 1
  • Hossein Abadian 2
  • Nemat Ahmadi Nasab 3
1 Department of Historyو Centeral Tehran Branchو Islamic Azad University of
2 Department of History in Faculty of Humanities in Imam Khomeini International University
3 Department of History ,Centeral tehran Branch ,Islamic Azad University,
چکیده [English]

This study based on the fact that the Iranian constitution had its roots in a particular culture, custom and rituals regarding the religious insights. So the major topics of this period were theological and jurisprudential debates. European Constitutional systems after centuries of in-depth discussion of the concept of rights and the necessity of modern legislation were formed, the Iranian constitution was also based on a definition of rights that appeared in a religious body which was influenced by dominant culture. The main view of this paper is that due to cultural differences, there was a difference between the Iranian constitution and other versions of constitutionalism around the world. It also attempts to show that the foundations of constitutional systems throughout the world are not necessarily the same, so it is natural that there are differences and distinctions between them. To illustrate this distinction, there has been some discussion of Rousseau's views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran"
  • "Right"
  • "Law"
  • "Constitution"
  • "Sharia"