گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی اجتماعی زنان با تاکید بر رویکرد دولت سازندگی و اصلاحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تاریخ بازنشسته دانشگاه تهران

2 تاریخ ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران

3 تاریخ اسلام دانشکده ادبیات دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در استانه انقلاب اسلامی گفتمان جدیدی در ایران در مورد زنان مطرح شد که میتوان آن را گفتمان انقلاب اسلامی نامید این گفتمان با نقد گفتمان های موجود در مورد زنان یعنی گفتمان سنتی و شبه مدرن رویکرد جدیدی را در نوع نگاه به زن در ایران مطرح ساخت . گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان گفتمان مسلط بعد از انقلاب در موضع قدرت قرار گرفت و به باز سازی جایگاه زنان پرداخت در این مقاله تلاش شده تا با روشی توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین گفتمان های مذکور ،رویکرد دولت سازندگی و اصلاحات را مورد بررسی قرارداده و به صورت خاص به این پرسش پاسخ داده شود که جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه به حقوق اجتماعی زنان به عنوان نیمی از کل جمعیت کشور به دیدۀ احترام نگریسته است ؟ فرضیه پژوهش حاضر بدینگونه است که تاکید گفتمان انقلاب اسلامی بر حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی است وجامعه ایران با فاصله گرفتن از گفتمان سنتی زمینه حضور زنان را در جامعه فراهم کرده است. بطوریکه همزمان با تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه زنان توانسته اند به موقعیت و پایگاه اجتماعی دست یابند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse of the Islamic Revolution on the Political and Social Status of Women with Emphasis on the State-Constructive and Reform Approach

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Zargarinejad 1
  • sina forosezh 2
  • fatemah haghani sarmi 3
1 Professor of history, Tehran University
2 History, Faculty of Literature and Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 History of Islam Faculty of Literature, Tehran University of Science and Research
چکیده [English]

At the threshold of the Islamic Revolution, a new discourse on women was introduced in Iran, which can be called the Islamic Revolution Discourse. This discourse, by critiquing existing discourses on women, traditional and quasi-modern discourse, introduced a new approach to the way women look in Iran. The discourse of the Islamic Revolution as the dominant discourse after the revolution took the position of power and reconstructed the position of women. This article attempts to describe the discourses, constructive state approach and reform by explaining these discourses in an analytical way. To answer this question in particular, to what extent is the Islamic Republic of Iran respecting the social rights of women as half of the population? The hypothesis of the present study is that the emphasis of the Islamic Revolution discourse is on the active participation of women in the social and political spheres. So as the social and political developments of women's society have been able to gain social status and status

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse"
  • " Islamic Revolution"
  • " Women"
  • " Constructions"
  • " Reforms