هنرنمائی أرموی موسیقیدان ایرانی در بغداد عصر مغولان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، واحد نهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد گروه تاریخ ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه تاریخ ،واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی .

چکیده

أ ُرموی هنرمند ایرانی در زندگی خود فراز و نشیب‌های مختلفی را پشت سرگذاشت. در کودکی با خانواده‌اش زیست و با اندیشه تعالی و ترقی و به قصد دانش اندوزی ارومیه را به مقصد بغداد پیش از یورش‌های مغول ترک گفت و در آنجا خود را در مرکز علمی، فرهنگی و سیاسی جهان اسلام یافت.
وی در مستنصریه معروفترین مدرسه عصر خود به تحصیل پرداخت و در علوم و هنرهای مختلف تبحر یافت و به تدریج، بر شهرت وی افزوده شد. دیری نپائید که خود را در کنار خلیفه عباسی و همنشینی او یافت و این دوران خوش با حمله هولاکو به پایان رسید. او به موقعیتی رسید که با درایت و هنرمندی، جان خود و همنوعانش را رهاند و عظمت گذشته‌اش را بازیافت؛ و آنگاه کمر به خدمت وزرای جوینی بست و این دوره نیز دیری نپائید و دوران همه خوشی‌هایش به سر آمد و تنها راه باز مقابل خود را زندان یافت. أ ُرموی سرانجام در حدود هشتاد سالگی به علت ناتوانی از پرداخت وامی که گرفته بود، زندانی شد و در همانجا در سال 693 قمری در خفت و خواری وفات یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian musician UrmuI performances in Baghdad mongul period

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD REZA HASHEMI NIA 1
  • mohammad sepehri 2
  • satar oudi 3
1 PHD STUDENT IN HISTORY,CENTRAL TEHRAN BRANCH, ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
2 department of history, central tehran branch ,islamic azad university
3 departement of history,centeral tehran branch,islamic azad university
چکیده [English]

Iranian musician UrmuI had many ups and downs in his life. He lived with his family as a child and left Urmia with the idea of learning to travel to Baghdad before the Mongol invasions left. There, he found himself at the cultural, political and scientific center of the Islamic world. He studied in the most explicit documentary of his time, the most famous school of his day, and evolved into various arts and sciences. It was not long before he found himself with the Abbasid caliph and his companionship, and this dry period ended with the invasion of Hulako, a situation that was tactfully and artistically restored to life and to the glory of the past, and then back to the service of the junior ministers. Closed and this period was not too late and all his pleasures ended and the only way he could get to jail was on his way to hormone. He was finally imprisoned at the age of five for failing to pay off his debt and was imprisoned there for six months. And the humiliation died

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: UrmuI
  • Holako
  • Mongols
  • Baghdad
  • musician