تاریخچه مدرسه «علمیه اسلامیه» کرمانشاه (با تاکید بر نقش پایه گذار آن در بومی سازی نهاد آموزش جدید) (1280-1298ش/1901-1919م )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر تاربخ

چکیده

نخستین واحدهای آموزشی به سبک نوین در کرمانشاه در میانه سلطنت مظفرالدین شاه تاسیس شد. پایه‌گذاران مدارس جدید دانش آموختگان «دارالفنون» و روشنفکران سنتی از حوزه معارف دینی بودند.
در این میانه مدرسه علمیه اسلامیه جایگاه ویژه، ثبات و تداوم بیشتری داشت و‌در دوره پرآشوب جنبش مشروطه، تعارض وجدال احزاب سیاسی، فتنه سالار الدوله و جنگ بین الملل اول چراغ دانش را روشن وپرچم مدرسه را بر پا نگه داشت؛ نقش پایه گذار مدرسه شیخ محمد تقی شیرازی در این پایداری و استحکام بسیار موثر بود.
این مقاله می کوشد با تکیه بر اسناد و مدارک موجود‌ وقدیمی ترین راپورت معارف کرمانشاه با رویکردی پژوهشی- توصیفی تاسیس و تداوم این مدرسه را در بازه زمانی (1280-1298ش/1901-1919م ) مورد بررسی قرار دهد.
فرضیه اصلی پژوهش:
پایه گذار مدرسه علمیه اسلامیه، به عنوان بخشی از روحانیت سنت گرا از مشکلات ناشی از وارد کردن مدارس نوین به جامعه سنتی آگاه بود و می کوشید با حفظ ساختار اداری و دستورالعمل های وزارتی با یک رهیافت بومی، مسئله نوسازی نهاد آموزش را حل و آن را به خدمت گیرند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History of Kermanshah's Elmiyeh-Islamiyeh School (Emphasizing on its founder's role in localizing the modern education institute) 1298-1280/1919-1901))

نویسنده [English]

  • mohamad ali alavikia
History researcher
چکیده [English]

First educational centres with modern approach in kermanshah were founded in the mid- Mozaffaroddin Shah monarchy. The founders of modern schools were mainly the graduate students of Dar Al Fonoon and the traditional intellectuals of religious and spiritual field of study.
Mean while Elmieh – Islamieh school had a far more note worthy ,endurable, and stable role during the chaotic era of constitutional movement, the heated controversies among political parties, salar al- dolehs insurrection and the start of the first world war , eslamieh school managed to carry the torch for education and schooling alongside with. the very influential role of Sheikh Taghi shirazi should not be taken for granted.
This research tries to study the foundation and continuity of Eslamieh school in the time period of (1901-1919) based on available evidence,documents and the oldest reports of Kermanshahs culture with descriptive approach
The main hypothesis of the article:
The founder of elmieh eslamie school ,as a part of traditional clergy was aware of the problems caused by entering modern schools with european approach into the traditional society and attempted to solve the issue of education unitys modernization by maintaining the adminstrative structure and minestral instruction with a native approach and find a proper way to utilize it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah
  • modern schools
  • elmieh eslamieh school
  • sheikh mohammad taghi shirazi