بازتاب و مقایسه وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعی ایرانیان( قرن ششم هجری- دوره سلجوقیان) در متون «راحه الصدور و آیه السرور»،« چهارمقاله»،« فارسنامه»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان - گروه تاریخ

2 دبیر زبان و ادبیات فارسی - آموزش و پرورش

3 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

زندگی اجتماعیِ ایرانیان در چهار مقوله ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل برّرسی و تعمّق است. این نوشتار به برّرسی مقایسه ای وجوه اقتصادی زندگی اجتماعیِ ایرانیان(دوره سلجوقیان) در سه اثر" راحه الصدور، چهارمقاله و فارسنامه" پرداخته است. و پاسخی است بر این پرسش که متون منتخب مورد نظر چه گستره ای از مقولات مرتبط به وجوه اقتصادی زندگیِ اجتماعی ایرانیان را در بر می گیرند؟ نگارنده در این مقاله به بیان کامل وجوه اقتصادی در سه اثر ومقایسه آن ها کوشیده است. روش انجام این پژوهش، توصیفی و تحلیلی می باشد. ودر صدد آن است که متن این سه اثر که در ابواب مختلف زندگی ایرانیان، تألیف شده را مورد مطالعه قرار داده ، سپس داده های به دست آمده را به صورتی منظم و مرتب در عرصة اقتصادی برّرسی کند.
نتیجة حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در هر سه اثر، به مقولات اقتصادی دوران سلجوقیان پرداخته شده است اما در مقایسه، متن کتاب راحه الصدور ، بیشترین وجوه اقتصادی زندگی اجتماعی ِایرانیان قرن ششم هجری، را به تصویر کشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection and comparison the socio Economical aspect of the Iranian lifestylein(six) two books "Rahatosodor , chahamaghaleh and FARSNAMEH

نویسندگان [English]

  • farhad parvaneh 1
  • lida shamshiry 2
  • rasool rostami 3
1 PhD student - History of Islam- Lorestan University Lorestan, Iran.
2 MA in Persian Language and Literature -, Kermanshah Branch ،Islamic Azad University , Iran
3 MA in Department of History , History - Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

TheIranian social lifestylecan be studied from four aspeccts? Political, social, cultural and economical. This paper studies the socio- Economical aspect of the Iranian lifestylein two books "Rahatosodor , chahamaghaleh and FARSNAMEH in a comparative way.to find an answer to the question of how much the selected books reveal the socio – Economical aspect of the Iranian life style. The anther has tried to the Economical connotations of the two books. The paper has been dane using a descriptive and analytical method.
The author has tried to study some texts which deal with different aspects of eranian lifestyle in the past and then stndy the collected Economical data in an orderly and organized way.
We came to the conclusion that in both thery books the Economical subjects has been dealt with, but the book rahatosodor has revealed the Economical aspect of the the Iranian social lifestyle far more than the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " rahatosodor and ayatolcoror"
  • " chahamaghaleh" "FARSNAMEH"
  • " Economical aspect"