طلایه داران روشنفکری در ایران عصر قاجاریه و نقش آنان در ایجاد مدرنیته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی دورود

چکیده

چکیده:
روشنفکران یکی از نیروهایی هستند که در زندگی اجتماعی اثر سیاسی دارند و نیز دخالت آنها در زندگی سیاسی بر شدت و ضعف قدرت طبقات بالا تأثیر می گذارد. روشنفکر به نظر "جلال آل احمد" کسی که فعالیت روزانه اش مستلزم نوعی کار فکری آمیخته با ابتکار باشد واینکه حاصل کارش رانه برای جلب نفع شخصی،بلکه برای مشکلات اجتماعی در اختیار جامعه بگذارد.طرفدار توسعه،علم و فرهنگ و هنر باشد،از ارزش های برتر مثل حقیقت،نیکی و عدالت پاسداری کند و نادرستی ها و مفاسد اجتماعی را مورد انتقاد قرار دهد «روشنفکر کسی است که می اندیشد و می آموزد، توضیح می دهد با اطلاعات و تحلیل هایی که دارد دست به عمل می زند و برای مشکلات امروز و فردای مردم چاره جویی می کند.»
در این پژوهش علمی با هدف اصلی شناخت جریان روشنفکری و مدرنیته در ایران عصر قاجار به بررسی این طیف پرداخته ام که از عباس میرزا که بعنوان یک اصلاح گر بنیادی در محل استقرارش تبریز،تحول عظیم بر ساختارهای سیاسی ونظامی ایران گذاشت آغاز می شود وهمچنین امیرکبیر که ادامه دهنده ی مدرنیته و روشنفکری در مکتب عباس میرزا می باشد و همچنین میرزا مکلم خان که ادامه دهنده ی مکتب روشنفکری و مدرنیته بود و آخرین جرقه های روشنفکری عصر قاجار را در وجود با صلابت میرزاحسین خان سپهسالار و میرزافتحعلی خان آخوندزاده دنبال می کنیم و بدین نتیجه می رسیم که جریان روشنفکری در فضای سنتی قاجار متحمل سختی های عظیمی بود که در نهایت مدرنیته را در این زمان بوجود آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intellectual forerunners in the Qajar era and their role in the creation of modernity

نویسنده [English]

  • Nahid Mohammadioun Shabestari
Tarikh department, Islamic Azad university of doroud
چکیده [English]

Abstract: One of the intellectual forces that have a political effect on social life and their involvement in political life on the level of influence of the upper classes. Intellectual point of view, "Jalal Al-e Ahmad" who daily activities require some kind of intellectual work, combined with his result and that the initiative is not to gain personal benefit, but for the community's social problems. Pro-development, science, culture and art, the superior values such as truth, goodness and justice, safeguarding and wrong and criticize social evils "enlightened one who thinks and learns, explains the information and analysis is that it comes to action and seeking solutions to today's problems and tomorrow's citizens. "
The scientific research with the aim of identifying the intellectual and modernity in Qajar Persia, I have to study the spectrum of Abbas Mirza as a fundamental reform in the establishment of Tabriz, Iran's political and military structures of great change begins The band is continuing the modernization and intellectuals in schools and also Mirza mokalam Abbas Mirza Khan is continuing the school of intellectual and intellectual modernity and the last Mirza hossien Khan Sepahsalar Qajar period in spite of the strength of generalissimo and we follow Mirza Fatahli Khan Akhundzade and thereby conclude that traditional Qajar suffered tremendous intellectual currents in space that eventually brought modernity at this time

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iranian Qajar era
  • Intellectuals
  • modernity