سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ، واحد ابهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ابهر،ایران

2 استادیارگروه تاریخ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ابهر،ایران

3 گروه تاریخ ، واحد علوم وتحقیقات، دانسگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

در این تحقیق سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن بررسی شده است. بحث جایگاه اقلیت های مذهبی در دوره ساسانیان یکی از موضوعاتی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی چگونه بوده و چه عواملی در تعیین این سیاست ها تاثیرگذار بوده است؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکیست در دوره ساسانیان اقلیت های مذهبی مختلفی چون یهودیان، مسیحیان، بوداییان، مانویان و مزدکیان وجود داشتند که هر کدام در دوره ای از پادشان ساسانیان سرکوب شده و طرفداران این مذاهب مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در واقع هرچند در مقاطعی به ویژه در دوره برخی پادشاهان ساسانی مانند شاپور یکم و نرسی، اقلیت های مذهبی از آزادی برخوردر بودند اما عموما در دوره ساسانیان اقلیت های مذهبی سرکوب می شدند. تحت تاثیر رسمی شدن دین زرتشت در دروه ساسانیان، روحانیون مذهبی قدرت بالایی پیدا کردند. همین امر در کنار کشمکش و درگیری ساسانیان با امپراطوری روم نقش بسزایی در تعیین سیاست های مذهبی پادشاهان ساسانی در قبال اقلیت های مذهبی ایفا می کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sassanid religious policies towards religious minorities and its agents

نویسندگان [English]

  • zahra gholikhani 1
  • Javad Sakha 2
  • reza shabani samghabadi 3
  • Sina Foruzesh 3
1 Student, Islamic Azad University of Abhar Branch
2 Assistant Professor, Islamic Azad University of Abhar Branch
3 Assistant Professor , shahidbeheshti university
چکیده [English]

This study examines the Sassanid religious policies towards religious minorities and its factors.
The question of the status of religious minorities in the Sassanid era is one of the topics that has received little attention. The main question raised in this regard is how were the Sassanid religious policies towards religious minorities and what were the factors that influenced the determination of these policies?
The present study is descriptive and analytical and Using the library method, the question is addressed. The results of the research indicate that during the Sasanian period various religious minorities such as Jews, Christians, Buddhists, Manoites, and Mazdians Who were each oppressed during a period of Sassanid rule and persecuted by their followers. In fact, although at certain times during the reign of some Sasanian kings such as Shapur I and Nersi, religious minorities enjoyed freedom. But religious minorities were generally suppressed during the Sasanian period. Under the influence of the Zoroastrian religion in the Sassanid era, religious clerics gained great power. This, along with the struggle of the Sassanids with the Roman Empire, played an important role in determining the religious policies of the Sassanian kings against the religious minorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanians
  • Religious Minorities
  • Christians
  • Manoites
  • and Mazdians